Skip to content
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
 

 

NOVÁ FUNKCIONALITA

Všeobecné

 • Hlásenie o ukončení podpory IE 11 – v rámci podporovaných internetových prehliadačov dochádza dňa 31.12.2020 k ukončeniu podpory IE 11 pre FLWW2. Následne, od 1.1.2021, sa všetkým používateľom tohto prehliadača bude zobrazovať hlásenie o nepodporovanom internetovom prehliadači.
 • Notifikácie pre kalibračné krivky – ak dôjde k zadaniu novej kalibračnej krivky alebo úprave tej súčasnej, na pozadí aplikácie prebehne prepočet. Po jeho dokončení bude používateľ informovaný formou notifikácie.

 

Modul Analýza polohy objektov

 • Vyhľadávanie podľa používateľského vstupu – vytvorenie komponentov pre rýchle zadanie a vyhľadanie používateľského vstupu vyplnením poľa nad tabuľkou.
 • Konfigurácia rozsahu času (interná informácia – asys parameter) – vytvorenie asys parametru pre zadanie maximálneho vyhľadávacieho poľa od vybraného dňa podľa vlastného uváženia.
 • Tlačidlo pre načítanie / zobrazenie stôp – pridanie tlačidla pre načítanie a zobrazenie stôp všetkých objektov v aktuálne vybranom čase, ktoré je umiestnené nad tabuľkou objektov.
 

ZLEPŠENÁ FUNKCIONALITA

Všeobecné

 • Predvolené zobrazenie kurzoru – v rámci vyhľadávania objektov je kurzor vždy zobrazený priamo v poli pre vyhľadávaný text.
 • Úprava nápovedy na záhlaví stĺpcov – ak používateľ prejde myšou na záhlavie stĺpca, dôjde k zobrazeniu nápovedy. Keď dôjde k ďalšiemu pohybu myšou, nápoveda bude skrytá. Zároveň bola uskutočnená aj grafická úprava nápovedy stĺpcov.
 • Úprava vzhľadu stromových štruktúr – pre lepšiu prehľadnosť došlo k prepracovaniu stromových štruktúr v zoznamoch. Položky s podriadenými položkami majú na ľavej strane zvislú čiaru. Položky bez podriadených položiek sú označené bodkou.

 

Modul KJ

 • Založenie / editácia jázd – v rámci založenia nebo editácie jázd došlo k úprave v rámci výberníkov pre používateľské vstupy. V nadväznosti na nastavenia v správe systému je možné uskutočniť výber iba z definovaných hodnôt (ak je aplikácia takto nastavená).
 • Zobrazenie dlaždíc v KJ – úprava vzhľadu zobrazovania dlaždíc v KJ. Sprehľadnenie zobrazovaných informácií – viď obrázok:
 • Rozšírenie informácií o sekundárnu nádrž – v rámci KJ došlo k rozšíreniu informácií o sekundárnu nádrž. Informácie sú zobrazované v zozname jázd a v paneli “Prehľad”.
 • Ostatné nákupy / množstvo, merná jednotka – rozšírenie formulára pre zadávanie / editáciu ostatných nákupov o položky „Množstvo“ a „Merná jednotka“.

 

Modul Offline

  • Úprava grafu / Vrstvy – v rámci grafu došlo k pridaniu panelu pre vrstvy.
  • Úprava grafu / Sekundárna nádrž – rozšírenie informácií v grafe o údaje sekundárnej nádrže.

 

Modul Analýza polohy objektov

 • Zobrazenie vybranej používateľskej oblasti a pridanie tlačidla – úprava zobrazenia vybranej používateľskej oblasti a pridanie tlačidla pre zrušenie aktívnej udalosti. Oblasť upravená graficky podľa zapnutého/vypnutého filtru.
 • Posun v čase – podpora pre posun v čase o minúty a sekundy, aktuálne je možné posúvať čas pomocou tlačidiel vedľa časovej osy o 1 sekundu alebo 1 minútu.
 • Zobrazenie časových úsekov v mape – grafické rozlíšenie vybraných časových úsekov v mape, pokiaľ je úsek vybraný na zvýraznenie a stopa je priehľadná.

 

Modul PHM

 • Zmena názvu panelu v prehľade PHM – došlo k premenovaniu panelu „Nákupy PHM“ na „Nákupy a hladiny“.
 • Import PHM rozšírení o hodnoty a merné jednotky – v rámci importu došlo k rozšíreniu informácií o hodnoty a merné jednotky.
 • Prioritné a podriadené nákupy – v rámci panelu „Nákupy a hladiny“ dochádza k rozlišovaniu prioritných a podriadených nákupov. Informácia je zobrazovaná v stĺpci „Typ“.
 • Nová grafická podoba panelu Nákupy/Detekcie – kompletné prepracovanie grafického zobrazenia informácií v rámci panelu „Nákupy/Detekcie“. Zobrazovanie informácií o primárnej a sekundárnej nádrži, sprehľadnenie informácií v stĺpci Typ a úprava grafického vzhľadu.
 • Detekcia tankovania Teltonika – pre jednotky Teltonika dochádza k vyhodnocovaniu a vytváraniu udalostí prírastku a úbytku paliva.
 • Nový vzhľad grafu PHM
  • Nová grafická podoba grafu
  • Vytvorenie panelu pre vrstvy v grafe
  • Grafické rozlíšenie primárnej a sekundárnej nádrže
 • Optimalizácia importu PHM – optimalizovanie importu PHM za účelom rýchlejšieho spracovania jednotlivých záznamov z importného súboru.
 • Prepočty hladín a detekcií – po zadaní novej či úprave súčasnej kalibračnej krivky hladinomeru dochádza k automatickému prepočtu hladín a detekcií.
 • Zneplatnenie detekcie (zmazanie nákupu) – pri zneplatnení detekcie tankovania dochádza zároveň ku zmazaniu nákupu, ktorý bol z detekcie automaticky vytvorený.
 • Hladiny na začiatku a konci obdobia – spočítané hladiny na začiatku a konci obdobia sú spracované v panele “Súhrnné informácie”. V prípade nedostupnosti informácií sú zobrazené dáta o hladinách zmeraných vozidlovou jednotkou.
 • Zápis nákupov v jazde – v rámci konfigurácie aplikácie je možné nastaviť určenie zápisu nákupu, pokiaľ časovo spadá do jazdy (posunutie nákupu pred alebo za jazdu).
 • Hladina pri nákupe – počiatočná hladina pri nákupe PHM sa nastavuje podľa prepojenej detekcie.
 • Sekundárna nádrž / Prehľad PHM rozšírení informácií – rozšírenie informácií o sekundárnu nádrž pre záložky „Súhrnné informácie“ a „Detail udalosti“.
 • Pridanie stĺpca nádrž – v Prehľade PHM došlo na záložkách „Tankovacie intervaly“, „Nákupy/Detekcie“, „Nákupy a hladiny“ a „Detekcie CAN/SONDA“ k pridaniu nového stĺpca „Nádrž“, obsahujúceho informáciu o tom, ktorej nádrže sa záznam týka.

 

Modul Reporty

 • Report čerpania (ID 157) – v rámci parametrov reportu se zadáva iba dátum bez časovej časti. Dáta do reportu sú následne odosielané v podobe Dátum od (0:00:00) a Dátum do (23:59:59).
 • Rekapitulácia výkonov vozidla (ID 10004) – v rámci parametrov reportu sa zadáva iba dátum bez časovej časti. Dáta do reportu sú následne odosielané v podobe Dátum od (0:00:00) a Dátum do (23:59:59).
 • Report jázd a výkonov (ID 156) – v rámci parametrov reportu sa zadáva iba dátum bez časovej časti. Dáta do reportu sú následne odosielané v podobe Dátum od (0:00:00) a Dátum do (23:59:59).
 • Prehľad nákupov PHM za vozidla a obdobia (ID 43) – v parametroch pre report došlo k pomenovaniu pre výber objektov (Objekty). V štruktúre reportov došlo k pridaniu Množstva (MJ), MJ, Jednotkovej ceny a Zdroja nákupu.

 

Modul Správa systému

 • Objekty / Typ objektu – rozšírenie číselníku „Typ objektu“ o položku „Motocykel“. Tento číselník je využívaný pri práci s objektami (zakladanie, editácia).
 • Nastavenie analógových hodnôt – Horný / Dolný limit – úprava v nastaveniach analógových vstupov pre horné a dolné limity. Ak sú nastavené limity, potom dochádza k zobrazovaniu hodnôt v aplikácii iba pre nastavené rozmedzie.
 • Nastavenie analógových hodnôt – Zobraziť v aplikácii – dopracovaná funkčnosť poľa, ktoré na základe nastavenia ovplyvňuje zobrazovanie hodnoty daného vstupu v aplikácii.
 • Číselníky / Používateľské vstupy / výber iba z číselníku – v rámci číselníku Používateľské vstupy došlo k pridaniu prepínača „Vybrať iba z číselníku hodnôt“. Pri zapnutom parametre pre daný používateľský vstup je potom následne pri editácií jazdy v KJ umožnený iba výber z číselníku.

 

 

BUGFIXES

Modul Analýza polohy objektov

 • Odstránenie automatického prehrávača – v rámci modulu došlo k odstráneniu automatického prehrávača času.
system updates, release

Release 217

Možnosť zobrazenia vodiča pri podriadenom objekte, aktualizované schvaľovanie jázd a mnoho iného prináša najnovší release 2.17.

Čítať viac »
Rozvoj systemu

Release 2.16

Ergonómia systému prispôsobená používateľským potrebám, možnosť zobrazenia panoramatických snímok v mapách, vizuálne zobrazenie uzamknutých období v kalendári a mnoho iného prináša najnovší release 2.16.

Čítať viac »
system updates, release

Release 2.15

Zlepšený číselník obdobia, optimaliované pravidlá generovania reportov, zjednodušená správa systému a mnoho iného prináša najnovší release 2.15.

Čítať viac »

kontaktný formulár

*tieto polia sú povinné