Skip to content
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

O nás

Servis, prístup a kvalita technológií. To je DATACAR.
…aby ste mali Váš autopark vždy pod palcom.

Na Slovensku pôsobíme od roku 2006 s cieľom zabezpečovať pre našich zákazníkov maximálny komfort pri hospodárení s vozovým parkom. Poskytujeme komplexné služby – od analýzy, cez realizáciu, montáž, implementáciu, customizáciu a školenia, až po záručný a pozáručný servis dodávaných riešení. Náš cieľ je jednoduchý. Ide nám predovšetkým o kvalitu a vašu spokojnosť.

Ponúkame najlepší fleetware servis v kombinácii s najinovatívnejšími technológiami v oblasti sledovania prevádzky vašej firemnej flotily automobilov, nákladných či úžitkových vozidiel a iných objektov. Prinášame kompletný balík, vďaka ktorému získate prehľad o fungovaní vášho vozového parku a pomôže vám pri zvýšení efektivity, ako časovej tak aj finančnej. Sme tu pre vás vždy, keď to potrebujete. Naše služby patria k slovenskej špičke. Presvedčte sa sami.

dokumenty

iso

vop

Všeobecné obchodné
podmienky poskytovania Služieb spoločnosti DATACAR, spol. s r.o.

 

Čl. I. Predmet
Všeobecných obchodných podmienok

1.1    Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sú obchodnými podmienkami, podľa ktorých spoločnosť DATACAR, spol. s r.o., IČO 36 650 811, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica odd. Sro, vložka číslo: 11839/S (daľej len “Poskytovateľ”) poskytuje Služby na  základe Zmluvy o poskytovaní Služieb (ďalej len “ZOPS”) uzavretej medzi
Poskytovateľom a užívateľom Služieb ako Objednávateľom.

1.2
Objednávateľ je výhradne právnická osoba či podnikajúca fyzická osoba, teda nie subjekt, ktorý je podľa platnej legislatívy považovaný za spotrebiteľa.

1.3
Službou sa rozumie manažment, monitoring, kontroling a správa vozidiel, osôb a pohyblivých objektov, plánovanie dopravy, zberu a vyhodnocovanie dát (ďalej len “Služba”).

1.4
Právny vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom sa skladá zo Zmluvy o Dielo (ďalej len “Zmluva”) a Zmluvy o poskytovaní Služieb uzavretých medzi Zmluvnými stranami v súlade so Zmluvou a týmito VOP.

1.5
Odlišné dojednanie v Zmluve alebo jednotlivých ZOPS majú prednosť pred znením týchto obchodných podmienok.

1.6
Spolu so Zmluvou je uzatváraná Licenčná zmluva, v prípade ak sú Zmluva a Licenčná zmluva Zmluvnými stranami považované za zmluvy závislé.

 

Čl. II. Objednávanie Služieb

2.1
Objednávateľ je oprávnený objednávať Služby z platnej ponuky Poskytovateľa, ktorú Poskytovateľ na vyžiadanie Objednávateľovi predloží.

2.2
Objednávku Služby je Objednávateľ oprávnený učiniť písomne, telefonicky  alebo elektronicky
prostredníctvom emailu.

2.3
Poskytovateľ vyrozumie Objednávateľa o prijatí objednávky bez zbytočného odkladu po doručení objednávky, a to písomne alebo emailom.

2.4
Ak Poskytovateľ neakceptuje objednávku v dobe do jedného týždňa, platí, že Poskytovateľ objednávku odmietol.

2.5
V prípade akceptácie objednávky Poskytovateľom dochádza medzi Poskytovateľom a Objednávateľom k jednaniu smerujúcemu k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní Služby, podľa ktorej vzniká Objednávateľovi právo užívať objednanú Službu a povinnosť poskytnúť za Službu dohodnutú cenu a Poskytovateľovi právo na odplatu za poskytnutú Službu, ako aj povinnosť Poskytovateľa dodať Službu v dohodnutej kvalite, vlastnostiach a rozsahu.

2.6
Poskytovateľ odošle Objednávateľovi návrh ZOPS na emailovú adresu, ktorú vopred určil na tento účel v objednávke. ZOPS okrem iného obsahuje vymedzenie vlastností Služby, ktorú je Poskytovateľ povinný poskytovať, technické parametre Služby a prípadné vlastnosti Služby zvlásť vymienené Objednávateľom, ak boli Poskytovateľom akceptované. ZOPS ďalej obsahuje cenovú ponuku. Akceptáciou ZOPS Objednávateľom dochádza k jej uzavretiu.

2.7
V prípade rozširovania Služby zo strany Objednávateľa nad rámec Služby dohodnutej v ZOPS, bude toto rozšírenie vykonané na základe samostatných objednávok, ktoré budú prílohou ZOPS ako jej samostatne označené dodatky.

 

Čl. III.
Podmienky pre inštaláciu vozidlových jednotiek a periférií

3.1
Poskytovateľ uskutočňuje inštaláciu vozidlových jednotiek podľa vopred dohodnutého a s Objednávateľom vzájomne písomne odsúhlaseného harmonogramu.

3.2
Montáž vozidlových jednotiek je vykonávaná na písomne dohodnutom montážnom mieste. Montážnym miestom sa rozumie krytá, uzavierateľná garáž alebo hala, s možnosťou vjazdu inštalovaného vozidla, s montážnou plochou s rozmermi presahujúcimi min. o 2 m na šírku-dĺžku-výšku vozidla, s prípojkou 230V/10A, s teplotou min. +10°C a dostatočnou intenzitou osvetlenia.

3.3
V prípade, že nebudú vozidlá pristavené na montáž vo vopred dohodnutom čase podľa dohodnutého harmonogramu, môžu byť Objednávateľovi účtované prestoje montážnych pracovníkov 20 EUR/os za každú začatú hodinu.

3.4
V prípade marného výjazdu, tzn. vozidlá na ktorých je dohodnutý a odsúhlasený servisný zásah, nebudú v dohodnutom termíne k dispozícii, môže byť Objednávateľovi účtovaná zmluvná pokuta vo výške 200 EUR plus cestovné náklady 0,45 EUR/km.

3.5
V prípade, že sa bude vykonávať montáž palivovej sondy, Objednávateľ je povinný zaistiť zabezpečený prístup k plne natankovanej nádrži zhora s miestom cca 50 cm.

3.6
Poskytovateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojích zamestnancov a ostatných osôb, ktoré použije pre inštaláciu vozidlových jednotiek a periférií, za dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov, za požiarnu ochranu a ochranu životného prostredia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.7
Po ukončení každej jednotlivej inštalácie dodaného HW a otestovania jeho funkčností a nezávadnosti bude vyhotovený preberací protokol o úspešnom ukončení inštalácie. Preberací protokol na dôkaz súhlasu s riadne vykonanou inštaláciou HW a s potvrdením jeho funkčnosti a nezávadnosti podpíšu zástupcovia oboch zmluvných strán.

 

Čl. IV. SIM karty

2
 

3
 

4.1
V každej vozidlovej jednotke je vložená SIM karta prevádzkovateľa. Túto SIM kartu má Objednávateľ zapožičanú počas doby trvania ZOPS. Prevzatie SIM karty potvrdí Objednávateľ podpisom preberacieho protokolu.

4.2
Zapožičanie SIM karty je bezplatné a riadi sa týmito VOP.

4.3
Objednávateľ nie je oprávnený so zapožičanou SIM kartou akokoľvek manipulovať a nakladať v rozpore s týmito VOP. Iné použítie SIM karty, ako spolu s HW Poskytovateľa Služby, je zakázané. Počet zapožičaných SIM kariet je rovný počtu vozidiel, ktoré sú prevádzkované na základe ZOPS.

4.4
Každá SIM karta je nastavená podľa štandardov Poskytovateľa. Ak bude Objednávateľ požadovať iné nastavenie, je oprávnený o to Poskytovateľa Služby požiadať. Poskytovateľ má právo Objednávateľovi nevyhovieť. Ak však Objednávateľ vyhovie, Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť všetky náklady, ktoré s takýmto iným nastavením vzniknú.

4.5
V prípade, že Objednávateľ neplatí za poskytovanú Službu riadne a včas, Poskytovateľ je oprávnený SIM kartu zablokovať.

4.6
Ak bola SIM karta Objednávateľovi odcudzená alebo bol HW stratený spolu so SIM kartou, ZOPS nezaniká. Objednávateľ je povinný odcudzenie alebo stratu HW spolu so SIM kartou neodkladne oznámiť telefonicky, písomne, alebo mailom Poskytovateľovi. Telefonické oznámenie je Objednávateľ povinný potvrdiť písomne najneskôr do 24 hodín. Po prijatí tohto oznámenia Poskytovateľ Služby zablokuje používanie stratenej alebo odcudzenej SIM karty. Náklady Poskytovateľa Služby spojené s opätovným uvedením Služby do riadnej prevádzky je Objednávateľ povinný uhradiť. Objednávateľ zodpovedá za náklady SIM karty uskutočnené na SIM karte do doby 48 hod po tom, čo oznámil stratu alebo odcudzenie.

4.7
Objednávateľ zodpovedá za oznámenie, ktoré sa ukáže mylné a uhradí náklady, ktoré s tým Poskytovateľovi vznikli.

 

Čl. V. Poskytovanie Služieb a ich užívanie

4
 

5
 

5.1
Poskytovateľ je povinný zahájiť poskytovanie Služieb najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa montáže vozidlovej jednotky do vozidla, iba ak by bolo zahájenie poskytovania Služby podmienené úhradou aktivačného poplatku, zálohy alebo zábezpeky, ktorá zaručuje riadne plnenie záväzkov Objednávateľa. V takomto prípade je Poskytovateľ povinný zahájiť poskytovanie Služby do 3 pracovných dní od dňa, kedy bola na jeho účet pripísaná čiastka rovnajúca sa aktivačnému poplatku, zálohe či zábezpeke, ktorá zaistí riadne splenenie zaväzku Objednávateľa.

5.2
Rozhodujúcim dňom pre začatie účtovania Služby za novo namontované jednotky je vždy dátum uvedený na Montážnom liste potvrdený podpisom Objednávateľa alebo osoby oprávnenej konať v mene Objednávateľa.

5.3
Rozhodujúcim dňom pre ukončenie účtovania Služby za demontovanú / deaktivovanú vozidlovú jednotku je vždy dátum uvedený na Pracovnom liste potvrdený podpisom Objednávateľa alebo osoby oprávnenej konať v mene Objednávateľa.

5.4
Poskytovateľ je povinný poskytovať Objednávateľovi Službu v súlade so Špecifikáciou Služby po celú dobu trvania ZOPS, ak nie je stanovené inak.

5.5
Objednávateľ je povinný využívať Službu v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, Zmluvou, Licenčnou zmluvou, ako aj ZOPS a dokumentami naväzujúcimi na ne.

 

Čl. VI. Vady Služby

6
 

7
 

6
 

6.1
Poskytovateľ zodpovedá za riadne poskytnutie Služby. Pri uplatnení nároku za vzniknuté vady je Poskytovateľ povinný postupovať podľa tohto ustanovenia obchodných podmienok.

6.2
Objednávateľ je povinný poukázať na vady Služby Poskytovateľovi bezodkladne po tom, čo tieto vady zistil, a to písomne alebo elektronickou poštou. V oznámení o vade Služby je Objednávateľ
povinný popísať, akým spôsobom sa vada prejavuje a kedy a kým bola zistená.

6.3
Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za vady Služby v prípadoch vyššej moci, a to najmä z dovodu výpadku alebo nedostupnosti siete GSM alebo jej súčastí a služieb posktyovaných mobilným operátorom. Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za poruchy a nefunkčnosť SIM kariet
a zmeny v ich nastaveniach, ďalej za výpadky GOS signálu a zhoršenie presnosti určenia polohy vplyvom prevádzkovateľa systému GPS a podľa všeobecne platných pravidiel pre príjem GPS signálu. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za poruchy dodávky elektrického prúdu či nedostupnosti internetu spôsobené treťou stranou. Taktiež nenesie zodpovednosť za nepresnosti v mapových podkladoch a navigačných softvéroch, ktoré nie sú jeho dielom.

6.4
Poskytovateľ garantuje dostupnosť Služby v rozsahu 98 %, keď predpokladaná dostupnosť Služby v rozsahu 97 % predstavuje Zmluvnými stranami tolerovanú odchýlku nedostupnosti Služby (ďalej len „Tolerovaná odchýlka“) a ako taká sa táto Tolerovaná odchýlka nepovažuje za vadu či nedostupnosť Služby.

6.5
Za vadu Služby sa taktiež nepovažuje predom známe výpadky či obmedzenia Služby oznámené Poskytovateľom elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy.

6.6
Poskytovateľ vadu Služby odstráni bez zbytočného odkladu s ohľadom na povahu vady, a to tak, že na svoje náklady zaistí riadne poskytnutie Služby. Ak príčina vady spočíva vo vadách Služby, ktorá je Poskytovateľovi poskytovaná tretími osobami, oznámi Poskytovateľ vadu týmto osobám za účelom jej odstránenia.

6.7
Ak je Služba nedostupná z dôvodu, za ktorý Poskytovateľ zodpovedá v zmysle tohto článku týchto obchodných podmienok, vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z ceny Služby vo výške odpovedajúcej alikvótnej čiastky výšky mesačného plenia za obdobie od dňa nahlásenia vady Služby v súlade s odst. 7.2 týchto obchodných podmienok až do dňa obnovenia Služby.

6.8
Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu súčinnosť potrebnú na odstránenie vady Služby.

Čl. VII. Technická podpora

7
 

8
 

7.1
Poskytovateľ poskytuje užívateľskú podporu v pracovných dňoch v dobe od 8:00 do 16:00 hod, a to prostredníctvom emailu.

7.2
Bežná odozva na servisný podnet (incident) je počas pracovných dní do 8 hod od prijatia podnetu.

7.3
Maximálna prípustná odozva na servisný podnet (incident) je do nasledujúceho pracovného dňa.

7.4
Definície incidentov SW

7.4.1
A – do 24 hodín od nahlásenia

Situácia, kedy je systém FleetwareWeb alebo jeho časť úplne nefunkčný, neumožňuje prácu užívateľom so systémom a nedá sa používať. Vzťahuje sa na prípady, kedy je systém úplne nefunkčný z dôvodu na strane FleerwareWeb alebo jeho časti, na ktorú je zhotoviteľ povinný poskytovať servisné služby.

7.4.2
B – do 5 pracovných dní od nahlásenia

Situácia, kedy je systém FleetwareWeb čiastočne nefunkčný, avšak umožňuje čiastočné poskytovanie služieb, po prechodnej dobe so zníženým komfortom užívateľov, prípadne provizórnym spôsobom z dôvodu na strane FleetwareWeb alebo jeho časti, na ktorom je zhotoviteľ povinný poskytovať servisné služby.

7.4.3
C – po dohode

Nedostatky a vady drobného rozsahu, ktoré nebránia používaniu systému FleetwareWeb alebo jeho častí, avšak nie sú v súlade s odovzdaným a dokumentovaným stavom alebo jeho časti.

7.5
Definície incidentov HW

7.5.1
A – do 7 pracovných dní od nahlásenia

Situácia, kedy je HW súčasť systému Fleetware úplne nefunkčný a neumožňuje užívateľom prácu so systémom. Vzťahuje sa na prípady, kedy je systém úplne nefunkčný z dôvodu na strane HW komponentov dodaných v rámci systému Fleetware, na ktorých je zhotoviteľ povinný poskytovať servisné služby.

7.5.2
B – do 10 pracovných dní od nahlásenia

Situácia, kedy je HW súčasť systému Fleetware čiastočne nefunkčný, avšak čiastočne umožňuje poskytovanie služieb, po prechodnej dobe so zníženým komfortom užívateľa, prípadne provizórnym spôsobom z dôvodu na strane HW komponentov dodaných v rámci systému Fleetware, na ktorom je zhotoviteľ povinný poskytovať servisné služby.

7.5.3
C – po dohode

Nedostatky a vady drobného rozsahu, ktoré nebránia používaniu systému FleetwareWeb, avšak nie sú v súlade s odovzdaným a dokumentovaným stavom alebo jeho časti.

 

Čl. VIII. Ceny
a platobné podmienky

8
 

9
 

8.1
Objednávateľ je povinný hradiť Poskytovateľovi cenu vo výške stanovenej v ZOPS, ktorú Poskytovateľ fakturuje Objednávateľovi po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

8.2
Cena za poskytnuté Služby je splatná mesačne, pričom dátum splatnosti je uvedený  na faktúre.

8.3
Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade výskytu vozidla v zahraničí budú dáta prenesené až po ukončení pohybu vozidla v zahraničí, ibaže má Objednávateľ zabezpečenú službu Roaming.

8.4
Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť výšku ceny za poskytovanú Službu. Ak využije toto právo, je povinný oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi písomne najmenej tridsať (30) dní pred dňon, kedy má zmena výšky ceny nadobudnúť účinnosť. Ak Objednávateľ so zmenou výšky ceny nebude súhlasiť, je oprávnený túto zmenu odmietnuť a ZOPS, ktorej sa zmena výšky ceny týka, z tohto dôvodu vypovedať, a to najneskôr ku dňu účinnosti zmeny výšky ceny, najdlhšie však vo výpovednej lehote tridsať (30) dní, začínajúc plynúť odo dňa nasledujúceho po dni doručenia oznámenia o zmene výšky ceny Poskytovateľom. Právo podľa predošlej vety môže Objednávateľ využiť, ak je písomná a odôvodnená výpoveď doručená Poskytovateľovi, najneskôr sedem (7) dní pred dňom, kedy má zmena výšky ceny nadobudnúť účinnosť, inak toto právo zaniká.

8.5
Bez ohľadu na dojednania predošlého odseku je Poskytovateľ oprávnený vždy k prvému dňu kalendárneho roka jednostranne navýšiť cenu mesačného poplatku o výšku miery inflácie za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok, a to inflácia vyjadrená percentuálnym prírastkom priemerného indexu spotrebiteľských cien stanovených Slovenským štatistickým úradom.

8.6
V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny za poskytovanie Služieb, je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie Služby, a to aj vtedy, ak ide o inú službu, než o službu, s ktorej úhradou je Objednávateľ v omeškaní. Poskytovateľ je tiež oprávnený pozastaviť poskytovanie Služby, ak bude z okolností zrejmé, že je ohrozená schopnosť Objednávateľa plniť jeho záväzky.

8.7
Po uhradení všetkých záväzkov voči Poskytovateľovi bude Služba Objednávateľovi sprístupnená. Sprístupnenie Služby môže Poskytovateľ podmieniť úhradou reaktivačního poplatku vo výške stanovenej platným cenníkom.

8.8
V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou akejkoľvek ceny Poskytovateľovi, je Poskytovateľ oprávnený požadovať úhradu jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR, plynúcej zmluvnej pokuty vo výške 0,1% za každý začatý deň omeškania s akoukoľvek platbou podľa akejkoľvek ZOPS.

8.9
V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny za poskytnuté Služby trvajúceho dlhšie ako tridsať (30) dní je Poskytovateľ oprávnený od príslušnej ZOPS, ktorá sa omeškania týka, odstúpiť a rovnako tak aj od Zmluvy.

Čl. IX.
Reklamácie vyúčtovania

9
 

10
 

9.1
Objednávateľ je povinný vykonať kontrolu vyúčtovania, ktoré je prílohou daňového dokladu, napríklad protokol z montáže. Námietky proti vyúčtovaniu je Objednávateľ povinný voči Poskytovateľovi doručiť v lehote 7 dní odo dňa doručenia daňového dokladu, ktorého prílohou bolo namietané vyúčtovanie, inak toto právo zaniká. Neuplatnením námietky proti vyúčtovaniu Objednávateľ toto vyúčtovanie akceptuje bez výhrad.

9.2
Námietky proti vyúčtovaniu je Objednávateľ povinný doručiť Poskytovateľovi písomne.

9.3
Poskytovateľ vybaví reklamáciu vyúčtovania písomne v lehote jedného mesiaca od jej doručenia.

9.4
Ak vyhovie Poskytovateľ námietke proti vyúčtovaniu, zohľadní túto skutočnosť v nasledujúcom vyúčtovaní a upovedomí o tejto skutočnosti Objednávateľa.

 

Čl. X. Technické zariadenia určené na užívanie Služby

10.1
Objednávateľ berie na vedomie, že využívanie Služieb Poskytovateľa je možné výhradne prostredníctvom technických zariadení, ktoré sú kompatibilné so softvérovým systémom, prostredníctvom ktorého Poskytovateľ poskytuje svoje Služby.

10.2
Poskytovateľ na žiadosť Objednávateľa dodá či zapožičia Objednávateľovi jednotky určené na používanie Služby. Bližšie podmienky stanovuje samostatná ZOPS uzavretá medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

10.3
K užívaniu Služby nie je možné využívať iné zariadenia než dodané zariadenia, prípadne zariadenia schválené dodávateľom.

 

Čl. XI. Používanie softvéru Poskytovateľa

11
 

11.1
Objednávateľ je oprávnený za účelom riadneho užívania Služieb podľa ZOPS využívať softvér vyvinutý Poskytovateľom či tretími osobami na objednávku Poskytovateľa. Softvér je dostupný prostredníctvom siete Internet a internetového prehliadača. Vo výnimočných prípadoch je Poskytovateľom umožnené prevádzkovanie SW na serveroch Objednávateľa. Uzatvorením ZOPS s Poskytovateľom Objednávateľ nenadobúda licenciu k počítačovým programom, ku ktorým Poskytovateľ vykonáva majetkové autorské práva, a nie je tak oprávnený využívať softvér inak ako k využívaniu Služby.

11.2
Objednávateľ sa zaväzuje nezasahovať do počítačových programov, ktoré na základe uzatvorenej ZOPS využíva. V prípade potreby akéhokoľvek zásahu do počítačového programu, ku ktorému majetkové autorské práva vlastní Poskytovateľ, je na vykonanie zásahu oprávnený výlučne Poskytovateľ alebo ním splnomocnená osoba. O vykonaní takéhoto zásahu je Objednávateľ povinný požiadať Poskytovateľa písomne.

11.3
Poskytovateľ nie je povinný žiadosti Objednávateľa podľa predchádzajúceho odseku vyhovieť, a to najmä vtedy, ak by mohlo v súvislosti s vykonaním zásahu vzniknúť riziko zneužitia duševného vlastníctva Poskytovateľa v rozpore s oprávnenými záujmami Poskytovateľa. Poskytovateľ je ďalej oprávnený podmieniť vykonanie takéhoto zásahu uzavretím samostatnej dohody o podmienkach vykonania takéhoto zásahu.

 

Čl. XII. Spracovanie dát

12
 

12.1
Objednávateľ je oprávnený spracovávať dáta získané v súvislosti s plnením zmluvy uzavretej s Poskytovateľom. Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za to, že pri uchovávaní dát takto zhromaždených, ako aj pri ich spracovaní, postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

12.2
Poskytovateľ je oprávnený nakladať s dátami zozbieranými v súvislosti s plnením zmluvy uzavretej s Objednávateľom iba na účely plnenia svojich záväzkov voči Objednávateľovi. K inému nakladaniu s takto zhromaždenými dátami je Poskytovateľ oprávnený výlučne v anonymnej podobe tak, aby nebolo možné tieto dáta spojiť so subjektom, ktorého sa týkajú.

 

Čl. XIII. Ochrana osobných údajov

13
 

13.1
Objednávateľ na základe Zmluvy zhromažďuje a spracováva osobné údaje (vrátane citlivých) v rozsahu, v akom mu ich poskytol alebo poskytne alebo v akom ich získa pri plnení svojich povinností zo Zmluvy, a to na účely plnenia svojich záväzkov zo Zmluvy. Osobné údaje budú Poskytovateľom využívané v rozsahu a v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, s ktorými sa Objednávateľ zoznámil a ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Zásady ochrany osobných údajov sú zároveň dostupné na webovej adrese www.datacar.sk.

13.2
Definícia:

a) Osobné údaje. Osobnými údajmi sa rozumie lokačné údaje, meno, priezvisko, akademické tituly, evidenčné identifikačné číslo, e-mail, telefónne číslo, účel sledovanej trasy a prípadne ďalšie nevyhnutné osobné údaje poskytnuté Objednávateľom.

b) GDPR. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 27. Apríla 2016 (EÚ) 679/2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

c) Termíny “subjekt údajov“, “spracovanie“, “spracovateľ” a “orgán dohľadu” sa tu používajú vo
významoch definovaných v GDPR.

13.3
Podmienky ochrany Osobných údajov podľa čl. XIII týchto VOP sa vzťahujú na všetky Služby poskytované Poskytovateľom svojim zákazníkom, teda Objednávateľom.

13.4
Dáta poskytnuté od Objednávateľov po dobu účinnosti Zmluvy budú použité alebo iným spôsobom spracovávané iba pre poskytovanie Služieb Objednávateľovi. Poskytovateľ nebude dáta, vrátane Osobných údajov, Objednávateľa využívať, inak spracovávať ani z nich nebude odvodzovať informácie pre žiadne reklamné či podobné komerčné účely.

13.5
Poskytovateľ Osobné údaje nezverejňuje mimo spoločnosť Poskytovateľa s nasledujúcimi výnimkami:

a) ak o to nepožiada priamo Objednávateľ;

b) ak sú to subjekty, ktoré Poskytovateľ najme za účelom poskytovania určitých obmedzených alebo pomocných služieb v mene Poskytovateľa. Objednávateľ súhlasí so zapojením takýchto tretích strán Poskytovateľa v úlohe ďalších spracovateľov. Poskytovateľ nesie zodpovednosť za dodržiavanie súladu s povinnosťami Poskytovateľa stanovenými týmito VOP týmito tretími stranami. Pri zapájaní ďalších spracovateľov Poskytovateľom, zaistí Poskytovateľ prostredníctvom písomnej zmluvy, že ďalší spracovateľ bude môcť pristupovať k dátam Objednávateľa a Osobným údajom a používať tieto informácie výlučne za účelom poskytovania Služieb, ku ktorých poskytovaniu sa Poskytovateľovi zaviazali a budú mať zakázané tieto dáta a Osobné údaje používať na akékoľvek iné účely. Poskytovateľ zabezpečí, aby všetci spracovatelia boli viazaní písomnými dohodami, ktoré od nich vyžadujú zabezpečenie takej úrovne ochrany osobných údajov, k akej sa v týchto VOP zaväzuje Poskytovateľ. V prípade, kedy Poskytovateľ bude zapájať nových ďalších spracovateľov, Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi oznámenia týkajúce sa každého ďalšieho spracovateľa. Jedná sa najmä o nasledujúcich čiastkové spracovateľov:

(I) dodávatelia IT systémov a inej podpory, ktorí môžu mať v určitých prípadoch prístup k Osobným údajom;

(II) externé právne zastúpenie, ak je to nevyhnutné pri vymáhaní pohľadávok alebo pre ochranu našich oprávnených záujmov; a

(III) externé audítorské spoločností, pokiaľ je to v oprávnenom záujme Spracovateľa;

c) podľa požiadaviek zákona;

(I) Poskytovateľ sprístupní dáta Objednávateľa, vrátane osobných údajov, ba v prípadoch, keď ho k tomu donúti povinnosť vyplývajúca z právneho predpisu. Po prijatí požiadavky tretej strany na dáta Objednávateľa Poskytovateľ Objednávateľa ihneď informuje, ak nie je takéto upozornenie v rozpore so zákonom. Poskytovateľ požiadavku zamietne, ak zákony nevyžadujú, aby mu vyhovel.

13.6
Na účely týchto VOP a Zmluvy sa Objednávateľ a Poskytovateľ dohodli, že Objednávateľ je správcom Osobných údajov a Poskytovateľ je spracovateľom týchto Osobných údajov. Poskytovateľ bude spracovávať Osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov Objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, že Zmluva predstavuje dokumentované pokyny Objednávateľa Poskytovateľovi vo vzťahu k spracúvaniu Osobných údajov.

13.7
Zmluvné strany súhlasia, že:

a) predmet spracovania je obmedzený na Osobné údaje;

b) doba trvania spracovania Osobných údajov zodpovedá dobe trvania Zmluvy do momentu odstránenia alebo vrátenia všetkých Osobných údajov v súlade s pokynmi Objednávateľa;

c) povahou a účelom spracovania je poskytovanie Služieb v súlade so Zmluvou;
a

d) medzi kategórie dotknutých osôb patria najmä zamestnanci, dodávatelia či spolupracovníci Objednávateľa.

13.8
Poskytovateľ Objednávateľovi sprístupní osobné údaje jeho dotknutých osôb a umožní mu plniť žiadosti dotknutých osôb o uplatnenie ich práv vyplývajúcich z GDPR, a to spôsobom zodpovedajúcim funkcionalitám Služieb a úlohu Poskytovateľa ako spracovateľa. Poskytovateľ vyhovie primeraným žiadostiam Objednávateľa o pomoc pri reagovaní na takéto žiadosti dotknutých osôb. Ak Poskytovateľ dostane žiadosť od subjektu údajov Objednávateľa o uplatnení jedného alebo viac jeho práv podľa GDPR v súvislosti so Službami, pre ktoré Poskytovateľ plní funkciu spracovateľa dát alebo ďalšieho spracovateľa, presmeruje žiadosť dotknutej osoby priamo na Objednávateľa. Objednávateľ ponesie zodpovednosť za všetky takéto žiadosti vrátane (podľa potreby) používanie funkcií služby online. Poskytovateľ vyhovie primeraným žiadostiam Objednávateľa o pomoc pri reagovaní na takéto žiadosti dotknutých osôb.

13.9
Poskytovateľ uplatní a bude prevádzkovať vhodné technické a organizačné opatrenia v zmysle GDPR na zaistenie zodpovedajúcej úrovne ochrany spracúvaných Osobných údajov, najmä má prijaté také opatrenia, aby bolo zamedzené neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k spracovávaným Osobným údajom, ich neúmyselná zmena, zničenie či strata, neoprávnený prenos, neoprávnené spracovanie, ako aj iné zneužitie spracúvaných Osobných údajov. Táto povinnosť platí aj po ukončení spracovania podľa Zmluvy.

13.10
Objednávateľ je povinný a nesie výhradnú zodpovednosť za nezávislé stanovenie, či technické a organizačné opatrenia Služieb spĺňajúce požiadavky Objednávateľa vrátane všetkých svojich bezpečnostných záväzkov vyplývajúcich z GDPR a z iných platných zákonov a predpisov regulujúcich ochranu dát. Objednávateľ uznáva a súhlasí, že (s prihliadnutím na stav techniky, nákladom na prevedenie, charakteru, rozsahu, kontextu a účelom spracovania jeho Osobných údajov aj k rizikám pre práva a slobody fyzických osôb) bezpečnostné opatrenia a zásady vykonávané Poskytovateľom poskytujú úroveň zabezpečenia zodpovedajúce rizikám v súvislosti s jeho Osobnými údajmi. Objednávateľ nesie zodpovednosť za implementáciu a zachovanie ochrany súkromia a bezpečnostných opatrení pre komponenty, ktoré objednávateľ poskytuje alebo ovláda.

13.11
Poskytovateľ je povinný za účelom doloženia, že spĺňa jemu stanové povinnosti podľa GDPR, umožniť Objednávateľovi, prípadne osobe Objednávateľom poverenej vykonať audit, vrátane inšpekcií. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Poskytovateľa súčinnosť v priebehu auditu len v rozsahu záležitostí ohľadom Osobných údajov, kedy je Poskytovateľ povinný predložiť objednávateľovi iba také dokumenty, ktoré potvrdzujú splnenie povinností ohľadom ochrany Osobných údajov podľa GDPR.

13.12
Ak Poskytovateľ zistí porušenie zabezpečenia vedúce k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, úprave, neautorizovanému zverejneniu alebo prístupu k dátam Objednávateľa či Osobným údajom počas spracovania vykonávaného Poskytovateľom (ďalej len “Incident”), Poskytovateľ bezodkladne (1) informuje Objednávateľa o Incidente; (2) prešetrí Incident a poskytne Objednávateľovi podrobné informácie o Incidente a (3) vykoná príslušné kroky na zmiernenie účinkov a k minimalizácii akejkoľvek škody vyplývajúce z Incidentu. Oznámenia o incidente budú doručené Objednávateľovi spôsobom, aký Poskytovateľ zvolí, vrátane prostredníctvom e-mailu. Objednávateľ výhradne zodpovedá za to, že Poskytovateľ bude mať jeho aktuálne a presné kontaktné údaje. Objednávateľ nesie výlučnú zodpovednosť za plnenie svojich záväzkov v rámci zákonov upravujúcich oznamovanie Incidentov a za plnenie všetkých oznamovacích záväzkov tretích strán v súvislosti s Incidentom. Poskytovateľ vynaloží primerané úsilie pri napomáhaní Objednávateľovi s plnením  jeho povinností podľa čl. 33 GDPR alebo iného platného zákona či predpisu ohlasovať dozornému úradu a subjektom údajov takýto Incident. Objednávateľ musí Poskytovateľovi ihneď oznámiť možnosť zneužitia svojich účtov, overovacích
údajov alebo všetky udalosti narušenia bezpečnosti vo vzťahu k Službe.

13.13
Povinnosť Poskytovateľa nahlásiť Incident alebo naň reagovať podľa čl. 13.12 týchto VOP neznamená, že Poskytovateľ uznáva závadu alebo zodpovednosť v súvislosti s Incidentom.

13.14
Osobné údaje sú spracovávané a uchovávané Poskytovateľom iba na území Európskej únie.

13.15
Kedykoľvek počas doby platnosti Zmluvy bude mať Objednávateľ možnosť pristupovať k svojim dátam spracovávaným podľa Služby. Poskytovateľ ukladá dáta Objednávateľa, vrátane Osobných údajov najmenej po dobu 5 rokov odo dňa ich zhromaždenia, konkrétne päť rokov v archívnej databáze plus aktuálny rok v produkčnej databáze. Na odstránenie archívnych dát dochádza vždy v prvom štvrťroku kalendárneho roka, ak nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak. Poskytovateľ nemá žiadnu zodpovednosť za odstránenie Objednávateľových dát alebo Osobných údajov podľa tohto článku.

13.16
Poskytovateľ zabezpečí, že jej zamestnanci zainteresovaní do spracovania zákazníckych dát a Osobných údajov (I) budú takéto dáta spracovávať iba na základe pokynov Objednávateľa a (II) budú viazaní zachovávať dôvernosť a bezpečnosť takýchto dát, a to aj potom, čo prestanú byť zapojení do spracovania.

13.17
Ak sa Objednávateľ domnieva, že Poskytovateľ nedodržiava svoje záväzky v oblasti ochrany osobných údajov, môže kontaktovať Poskytovateľa prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

a)
kontaktná adresa: DATACAR, spol. s r.o., Piešť II. 126, 962 12  Detva

b)
telefónne číslo: +421 45 546 94 32

c)
e-mail: info@datacar.sk

13.18
Ustanovenia podľa čl. 13.1. až 13.17. týchto VOP sú platné v celom rozsahu, ak si Zmluvné strany nedojednajú jednotlivé práva a povinnosti odlišne, a to len v písomnej forme.

 

Čl. XIV. Ochrana informácií a povinnost mlčanlivosti

14
 

14.1
Každá zo Zmluvných strán je povinná zachovávať prísnu mlčanlivosť o všetkých obchodných informáciách, ktoré získa na základe rokovaní predchádzajúcich podpisu tejto zmluvy, pri uplatňovaní tejto zmluvy a ďalej kedykoľvek po jej podpise.

14.2
Všetky dôverné informácie zostávajú výhradným vlastníctvom odovzdávajúcej strany a prijímajúca strana vyvinie pre zachovanie ich dôvernosti a pre ich ochranu rovnaké úsilie, ako by sa jednalo o jej vlastné dôverné informácie. Obe Zmluvné strany sa zaväzujú nezálohovat, neukladať a nezneužívať, neoprávnene nezdieľať, nesprístupniť dôverné informácie druhej strany, tvoriace obchodné, výrobno technickej povahy, majúce skutočnú alebo potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu a nie sú v obchodných kruhoch bežne dostupné a podľa tejto zmluvy vrátane zmluvných dodatkov si Zmluvné strany vyhradili ich utajenia.

14.3

Zmluvné strany sa dohodli neodovzdať informácie podliehajúce obchodnému tajomstvu tretej strane, ani svojim vlastným zamestnancom a zástupcom s výnimkou zamestnancov, ktorí sa s nimi zoznámia, v súlade a pri plnení pracovných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Ak sa nedohodnú Zmluvné strany výslovne inak, považujú sa za dôverné všetky informácie, ktoré sú a alebo by mohli byť súčasťou obchodného tajomstva, tj. napríklad popisy alebo časti popisov technologických procesov a vzorcov, technických vzorcov a technického know-how, informácie o prevádzkových metódach, procedúrach a pracovných postupoch, obchodné alebo marketingové
plány, koncepcie a stratégie alebo ich časti, ponuky, kontrakty, zmluvy, dohody alebo iné dohovory s tretími stranami, informácie o výsledkoch hospodárenia, o vzťahoch s obchodnými partnermi, o pracovnoprávnych otázkach a všetky ďalšie informácie, ktorých zverejnenie prijímajúcou stranou by predávajúcej strane mohlo spôsobiť škodu.

Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia sa za dôverné nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi bez toho, aby to zavinila zámerne či opomenutím prijímajúca strana, ďalej informácie, ktoré mala prijímajúca strana legálne k dispozícii pred uzavretím Zmluvy, ak takéto informácie neboli predmetom inej, skôr medzi Zmluvnými stranami uzatvorenej Zmluvy o ochrane informácií, ďalej informácie, ktoré sú výsledkom postupu, pri ktorom k nim prijímajúca strana dospeje nezávisle a je to schopná doložiť svojimi záznamami alebo dôvernými informáciami tretej strany, a ďalej informácie, ktoré po podpise Zmluvy poskytne prijímajúcej strane tretia osoba, ktorá takéto informácie pritom nezíska priamo ani nepriamo od strany, ktorá je ich vlastníkom.

14.4
Ustanovenia tohto článku nie sú dotknuté ukončením účinnosti Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu a jeho účinnosť skončí tri (3) roky po ukončení účinnosti tejto Zmluvy.

 

Čl. XV. Trvanie zmluvy

15
 

15.1
Doba trvania každej ZOPS je dohodnutá v Špecifikácii Služby

15.2
Ak nie je doba trvania ZOPS dojednaná, platí, že ZOPS je uzatvorená na dobu neurčitú.

15.3
Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú sú obe zmluvné strany oprávnené vypovedať, a to aj bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je tri (3) mesiace a beží od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.

15.4
Ak je ZOPS uzavretá na dobu určitú a žiadna zo Zmluvných strán najneskôr jeden mesiac pred uplynutím doby, na ktorú je ZOPS dohodnutá, neoznámi písomne druhej Zmluvnej strane, že nemá záujem o pokračovaní ZOPS, platí, že sa doba trvania príslušnej ZOPS predlžuje na dobu neurčitú.

 

Čl. XVI. Zmena obchodných podmienok

16
 

16.1
Poskytovateľ Služby je oprávnený meniť tieto VOP alebo ich časť, a to najmä pokiaľ ide o rozsah, práva a povinnosti Zmluvných strán, a ďalej v súvislosti s technickým a softvérovým vývojom Služby. Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP či ich časť meniť či novo upraviť určité práva a povinnosti Zmluvných strán najmä v prípade zmeny právnych predpisov, zavedenia nových služieb a technológií, zmeny podmienok na trhu, ako aj v prípade, ak bude takáto zmena nevyhnutná z dôvodu technických, prevádzkových alebo iných dôvodov na strane Poskytovateľa. Poskytovateľ zverejní znenie zmien a doplnkov najneskôr jeden (1) mesiac pred dátumom navrhovanej účinnosti zmien umiestnením v sídle Poskytovateľa Služby a na internetovej stránke www.datacar.sk. Poskytovateľ ďalej vyrozumie Objednávateľa o zmene obchodných podmienok písomne alebo emailom. Ďalej Poskytovateľ upovedomí Objednávateľa o práve Objednávateľa ukončiť Zmluvu výpoveďou, a to bez sankcie, ak nové podmienky nebude Objednávateľ akceptovať.

16.2
Ak Objednávateľ so zmenou nebude súhlasiť, je oprávnený túto zmenu odmietnuť, a Zmluvu z tohto dôvodu vypovedať ku dňu účinnosti zmeny obchodných podmienok, najneskôr však vo výpovednej lehote jeden (1) mesiac, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede Poskytovateľovi. Právo podľa predošlej vety môže Objednávateľ využiť najneskôr, ak je písomná výpoveď odôvodnená neakceptovaním zmeny obchodných podmienok a zároveň doručená Poskytovateľovi najneskôr sedem (7) dní pred dňom, kedy má zmena obchodných podmienok nadobudnúť účinnosť, inak toto právo zaniká.

 

Čl. XVII. Doručovanie a forma jednania

17.1
Zmluvné strany si budú písomnosti doručovať na adresu uvedenú v Zmluve, pokiaľ nebude
druhej Zmluvnej strane ako korešpondenčná písomne označená iná adresa.

17.2
Ak tieto VOP požadujú zachovanie písomnej formy, platí, že písomná forma je zachovaná aj v prípade komunikácie elektronickou poštou, ak je zásielka podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

 

Čl. XVIII. Ostatné ujednania

18
 

18.1
Každá zo Zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci platných právnych predpisov, Zmluvy a týchto VOP.

18.2
Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za porušenie zmluvných povinností za podmienok ustanovených v Občianskom zákonník. Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté prekážky brániace riadnemu plneniu zmluvy a zaväzujú sa vyvinúť maximálne úsilie na ich odvrátenie a prekonanie.

18.3
Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa postúpiť ktorúkoľvek Zmluvu, teda previesť práva a povinnosti z týchto zmlúv, na tretiu osobu.

18.4
Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku, a to ani čiastočnú či rozdelenú, evidovanú voči Poskytovateľovi, tretej osobe.

18.5
Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa započítať akúkoľvek svoju pohľadávku, evidovanú voči Poskytovateľovi, proti pohľadávke Poskytovateľa, evidovanú voči Objednávateľovi.

18.6
Zmluvné strany, s odkazom na ustanovenie Občianskeho zákonníka, predlžujú premlčaciu dobu s nárokom Poskytovateľa na zaplatenie a s tým súvisiacich utvrdzujúcich nárokov na desať rokov odo dňa, kedy sa právo mohlo uplatniť po prvý raz.

18.7
Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že uvedené zmluvné pokuty sú primerané a Veriteľ má právo na náhradu vzniknutej škody nesplnením peňažného dlhu.

 

Čl. XIX. Záverečné ustanovenia

19
 

19.1
Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené Zmluvou sa riadia Občianskym zákonníkom.

19.2
Nevynútiteľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy či obchodných podmienok neovplyvní vynútiteľnosť alebo platnosť ich ostatných ustanovení. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy či obchodných podmienok by malo z akéhokoľvek dôvodu stratiť platnosť (najmä z dôvodu rozporu s aplikovateľnými zákonmi a ostatnými právnymi normami), Zmluvné strany sa zaväzujú k nahradeniu takéhoto neplatného alebo nevynútiteľného ustanovenia ustanovením novým, ktoré bude najbližšie zodpovedať jeho účelu a zmyslu.

19.3
Ak sa zmenia po uzavretí Zmluvy či ZOPS okolnosti do takej miery, že sa plnenie podľa ktorejkoľvek z nich stane pre Objednávateľa ťažšie, nemení to nič na povinnosti Objednávateľa splniť záväzky vyplývajúce z týchto Zmlúv. Objednávateľ na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností, Občianskeho zákonníka sa v tomto prípade podľa dohody Zmluvných strán neuplatňuje.

19.4
Zánik akejkoľvek zmluvy nemá vplyv na existenciu a platnosť pohľadávok Poskytovateľa voči
Objednávateľovi, plynúcich z príslušnej zmluvy, ako napr. istiny, úrokov z omeškania, zmluvných pokút, finančných poplatkov, náhrad škôd pod.

19.5
Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.4.2019.

GDPR

Týmo Vyhlásením o ochrane osobných údajov vyjadrujeme našu jednoznačnú podporu právam jednotlivca na ochranu údajov a súkromia.

V tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov sa uvádza, ako zaobchádzame s informáciami, z ktorých je možné priamo alebo nepriamo určiť identitu jednotlivca („Osobné údaje“).

 

1. Všeobecné informácie

Kto je prevádzkovateľ? Prevádzkovateľ stránky www.datacar.sk je Datacar, spol. s r.o. Piešť II. 129, 962 12 Detva, Slovensko („Datacar“). Ak je na tejto webovej lokalite zverejnený registračný formulár, prevádzkovateľ sa môže líšiť v závislosti od skutočnej ponuky alebo účelu zhromažďovania údajov, ale vo všetkých prípadoch je uvedený vo vyhlásení o ochrane osobných údajov príslušného registračného formulára. S osobou zodpovedajúcou za ochranu údajov spoločnosti Datacar sa možno skontaktovať na adrese info@datacar.sk.

 

Ktoré osobné údaje spoločnosť Datacar zhromažďuje?

Spoločnosť Datacar pri vašej návšteve jej webových lokalít uchováva určité informácie o vašom prehľadávači, operačnom systéme a adrese IP.
Ak používate registračný formulár, spoločnosť Datacar bude zhromažďovať informácie, ktoré spoločnosti poskytnete a ktoré pozostávajú z mena a priezviska, e-mailových adries, telefónnych čísel, adresy (krajiny, štátu a mesta), názvu spoločnosti, názvu pracovnej pozície, oddelenia a funkcie, aktuálneho vzťahu so spoločnosťou Datacar a odvetvia pôsobnosti spoločnosti. Ak poskytnete číslo kreditnej karty alebo podrobnosti o banke na účely objednávky tovarov alebo služieb od spoločnosti Datacar, potom bude spoločnosť Datacar zhromažďovať tieto informácie na spracovanie platby za požadované tovary alebo služby.

 

Prečo spoločnosť Datacar potrebuje vaše Osobné údaje?

Spoločnosť Datacar potrebuje vaše Osobné údaje, aby vám mohla poskytnúť prístup k tejto lokalite, doručovať objednaný tovar alebo služby a plniť si svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona, vrátane kontrol požadovaných príslušnými zákonmi o exporte. Ďalšie informácie o tom, prečo spoločnosť Datacar potrebuje vaše Osobné údaje, je možné nájsť v článku 2. Spracovanie na základe zákonného povolenia, ak je používanie vašich Osobných údajov spoločnosťou Datacar založené na zákonnom povolení. Ďalšie informácie o tom, prečo spoločnosť potrebuje vaše Osobné údaje, je možné nájsť v článku 3. Spracovanie na základe súhlasu, ak je používanie vašich Osobných údajov spoločnosťou Datacar založené na vyjadrení súhlasu. Vo všeobecnosti platí, že poskytnutie Osobných údajov je síce dobrovoľné, ale spoločnosť Datacar bez neho nemusí byť spôsobilá splniť alebo uspokojiť vašu požiadavku. Spoločnosť Datacar napríklad môže požadovať Osobné údaje na spracovanie objednávky, ktorú ste zadali, alebo na poskytnutie prístupu k webovej ponuke, o ktorú ste žiadali. V takýchto prípadoch nie je možné, aby spoločnosť Datacar uspokojila vašu požiadavku bez určitých Osobných údajov.
Pripomíname, že tovar alebo služby si môžete objednávať bez poskytnutia súhlasu na použitie vašich údajov na účely ďalších marketingových aktivít spoločnosti Datacar.

 

Od akých tretích strán spoločnosť Datacar získava Osobné údaje?

Spoločnosť Datacar zhromažďuje Osobné údaje vo väčšine prípadov od vás. Osobné údaje môže získať aj od tretích strán, ak to spoločnosti Datacar povoľujú príslušné miestne zákony. Spoločnosť Datacar bude s týmito Osobnými údajmi zaobchádzať v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a všetkými ostatnými obmedzeniami tretej strany, ktorá spoločnosti Datacar tieto údaje poskytla, alebo príslušnými miestnymi zákonmi. Tieto zdroje tretej strany zahŕňajú:

 • obchodné jednania spoločnosti Datacar.
 • tretie strany, ktorým ste dali pokyn na zdieľanie vašich Osobných údajov so spoločnosťou Datacar.

 

Ako dlho bude spoločnosť Datacar uchovávať moje Osobné údaje?

Spoločnosť Datacar bude vaše Osobné údaje uchovávať len tak dlho, ako je potrebné:

 • na sprístupnenie požadovaných tovarov a služieb pre vás,
 • na plnenie zákonných povinností, ktoré spoločnosti Datacar vyplývajú okrem iného z príslušných zákonov,
 • kým nenamietate voči takémuto používaniu spoločnosťou Datacar, ak je používanie vašich Osobných údajov spoločnosťou Datacar založené na legitímnom obchodnom záujme, ako je uvedené ďalej v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov,
 • kým neodvoláte svoj súhlas udelený v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ak spoločnosť Datacar spracúva vaše Osobné údaje na základe vášho vyjadrenia súhlasu,
 • ak však príslušné direktívne zákony od spoločnosti Datacar vyžadujú dlhšie uchovávanie vašich Osobných údajov alebo ak spoločnosť Datacar potrebuje vaše Osobné údaje na uplatňovanie svojich právnych nárokov alebo na svoju obranu voči právnym nárokom, potom si spoločnosť Datacar ponechá vaše Osobné údaje až do konca relevantného obdobia uchovávania alebo až do vysporiadania predmetných nárokov.

 

Kto sú príjemcovia vašich Osobných údajov a kde sa tieto údaje budú spracúvať?

Na účely spracovania vašich Osobných údajov budú vaše Osobné údaje postúpené nasledujúcim kategóriám tretích strán:

 • spoločnosti Datacar,
 • poskytovatelia služieb tretích strán, napr. na účely prevádzkovania webových lokalít alebo distribúciu bulletinov, poradenských služieb a iných doplnkových súvisiacich služieb.

 

Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou údajov?

Spoločnosť Datacar môžete kedykoľvek požiadať o poskytnutie informácií o tom, ktoré Osobné údaje o vás spoločnosť Datacar spracúva, ako aj o opravu alebo odstránenie týchto Osobných údajov. Pripomíname však, že spoločnosť Datacar môže odstrániť alebo odstráni vaše Osobné údaje len v prípade, že nemá zákonnú povinnosť ani prevládajúce právo ponechať si ich. Ďalej upozorňujeme aj na to, že ak spoločnosť Datacar požiadate o odstránenie svojich Osobných údajov, nebudete môcť ďalej používať žiadne služby Datacar, ktoré vyžadujú, aby spoločnosť Datacar používala vaše Osobné údaje.
Ak spoločnosť Datacar používa vaše Osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo na udržiavanie zmluvného vzťahu s vami, môžete tiež požiadať o kópiu Osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti Datacar. Ak chcete využiť túto možnosť, pošlite e-mail na adresu nižšie a uveďte informácie alebo aktivity spracovania, ktorých sa vaša žiadosť týka, formát, v ktorom chcete získať tieto informácie, a či Osobné údaje majú byť odoslané vám alebo inému príjemcovi. Spoločnosť Datacar vašu žiadosť dôkladne posúdi a prediskutuje s vami, ako jej bude môcť najvhodnejšie vyhovieť.
Okrem toho môžete spoločnosť Datacar požiadať o obmedzenie ďalšieho spracovania vašich Osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:

 • ak vyhlásite, že Osobné údaje, ktoré o vás spoločnosť Datacar má, sú nesprávne (ale len v prípade, že spoločnosť Datacar vyžaduje kontrolu správnosti relevantných Osobných údajov),
 • ak neexistuje žiadne právne opodstatnenie na spracúvanie vašich Osobných údajov spoločnosťou Datacar a požadujete, aby spoločnosť Datacar obmedzila ďalšie spracovanie vašich Osobných údajov,
 • ak spoločnosť Datacar už viac nepotrebuje vaše Osobné údaje, ale vy uvediete, že žiadate spoločnosť Datacar, aby si tieto údaje ponechala na nárokovanie alebo uplatňovanie zákonných práv alebo na obranu proti nárokom tretej strany, prípadne
 • ak namietate proti spracovaniu svojich Osobných údajov spoločnosťou Datacar na základe oprávneného záujmu spoločnosti Datacar (ako je uvedené ďalej v Článku C. nižšie), s výhradou k času, ktorý spoločnosť Datacar potrebuje na určenie, či má prevládajúci záujem alebo zákonnú povinnosť spracúvať vaše Osobné údaje.

Pripomíname však, že spoločnosť Datacar môže odstrániť alebo odstráni vaše Osobné údaje len v prípade, že nemá zákonnú povinnosť ani prevládajúce právo ponechať si ich. Ďalej upozorňujeme aj na to, že ak spoločnosť Datacar požiadate o odstránenie svojich Osobných údajov, nebudete môcť ďalej používať žiadne služby Datacar, ktoré vyžadujú, aby spoločnosť Datacar používala vaše Osobné údaje.

 

Ako si môžete uplatniť svoje práva na ochranu údajov?

Všetky požiadavky na uplatňovanie svojich práv smerujte na adresu info@datacar.sk.

 

Ako spoločnosť Datacar overí požiadavky na uplatňovanie práv na ochranu údajov?

Spoločnosť Datacar pred spracovaním práv na ochranu údajov, ktoré si chcete uplatniť, vykoná kroky potrebné na overenie vašej identity s primeranou mierou určitosti. Ak je to uskutočniteľné, spoločnosť Datacar porovná Osobné údaje, ktoré ste poskytli pri odoslaní požiadavky na uplatnenie svojich práv, s informáciami, ktoré spoločnosť Datacar už má vo svojej držbe. Tento krok môže zahŕňať porovnanie dvoch alebo viacerých údajových bodov, ktoré poskytnete pri odosielaní požiadavky, s dvomi alebo viacerými údajovými bodmi, ktoré už spoločnosť Datacar má vo svojej držbe.
V súlade s procesom overovania bude spoločnosť Datacar požadovať prísnejší proces overovania pri požiadavkách na odstránenie údajov alebo v prípade Osobných údajov, ktoré sú považované za citlivé alebo cenné, aby minimalizovala škody, ktoré môžu byť spôsobené neoprávneným prístupom k vašim Osobným údajom alebo odstránením týchto údajov. Ak vás spoločnosť Datacar musí požiadať o ďalšie informácie nad rámec informácií, ktoré už spoločnosť Datacar má vo svojej držbe, spoločnosť Datacar použije tieto informácie len na účely overenia vašej identity, aby ste si mohli uplatniť svoje práva na ochranu údajov, prípadne na účely zabezpečenia alebo prevencie voči podvodom.
Spoločnosť Datacar odmietne spracovať požiadavky, ktoré sú zjavne neopodstatnené, prehnané, podvodné alebo nie sú inak požadované miestnymi zákonmi.

 

Právo na podanie sťažnosti.

Ak nadobudnete dojem, že spoločnosť Datacar nespracúva vaše Osobné údaje v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo príslušnými zákonmi na ochranu údajov, môžete kedykoľvek podať sťažnosť na úrade na ochranu údajov.

 

2. Spracovanie na základe zákonného povolenia

Prečo spoločnosť Datacar potrebuje používať moje Osobné údaje a na akom právnom základe ich spoločnosť Datacar používa?

Spracovanie na účely plnenia zmluvných záväzkov. Spoločnosť Datacar potrebuje vaše Osobné údaje na poskytovanie tovarov alebo služieb, ktoré si objednáte na základe svojej zmluvy so spoločnosťou Datacar, na uzavretie zmluvy na tovar alebo služby medzi vami a spoločnosťou Datacar, alebo na posielanie faktúr za objednaný tovar alebo služby. Spoločnosť Datacar spracúva Osobné údaje na plnenie svojich zmluvných záväzkov v súlade s Článkom 6(1), bod b GDPR alebo v súlade s ekvivalentným článkom iných národných zákonov, ak sa uplatňuje táto možnosť.
Spracovanie potrebné na plnenie zmluvných záväzkov spoločnosti Datacar zahŕňa odpovedanie na vaše súvisiace dotazy, spracovanie vašej spätnej väzby alebo poskytovanie podpory. Súčasťou týchto údajov môžu byť aj údaje z konverzácií, ktoré ste mohli iniciovať alebo umožniť prostredníctvom konverzačných funkcií na stránke datacar.sk alebo iných lokálnych webových aktív spoločnosti Datacar, kontaktných formulárov, e-mailov alebo telefónu. V tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov výraz „tovary a služby“ zahŕňa prístup k webovým službám, ponukám, súťažiam, žrebovaniam, inému obsahu, iným než marketingovým bulletinom, štúdiám, prehliadkam, školeniam a podujatiam spoločnosti Datacar.
Spoločnosť Datacar okrem toho pravidelne komunikuje prostredníctvom e-mailu s používateľmi, ktorí sa prihlásia na odber jej služieb, a bude komunikovať aj telefonicky, ak potrebuje riešiť sťažnosti zákazníkov, prípadne ak potrebuje prešetriť podozrivé transakcie.
Spoločnosť Datacar použije vašu e-mailovú adresu na overenie, či máte otvorený účet, odoslanie oznámenia o platbách, posielanie informácií o zmenách svojich produktov a služieb a na odosielanie oznámení a iných zverejnení vyžadovaných zákonom. Vo všeobecnosti platí, že používatelia sa z tejto komunikácie nemôžu odhlásiť, pretože je potrebná pre daný obchodný vzťah a vo svojej podstate sa netýka marketingu.
V súvislosti s marketingovou komunikáciou, ako sú e-maily a telefonáty, spoločnosť Datacar:

 • tam, kde to vyžaduje zákon, poskytuje takéto informácie len v prípade, že ste aktivovali túto možnosť, a
 • poskytuje vám možnosť zrušiť vašu účasť na tejto komunikácii, ak od nás viac nechcete dostávať marketingové informácie. Z komunikácie súvisiacej s marketingom sa kedykoľvek môžete odhlásiť aj aktualizáciou svojich preferencií.

 

Spracovanie na zaistenie súladu.

Spoločnosť Datacar a jej produkty, technológie a služby podliehajú zákonom o exporte rôznych krajín, medzi ktoré patria členské štáty Európskej únie. Uznávate, že v súlade s príslušnými zákonmi o exporte, obchodnými sankciami vydanými týmito krajinami sa od spoločnosti Datacar vyžaduje prijatie opatrení na zabránenie prístupu osôb, organizácií a strán uvedených vo vládnymi orgánmi vydávaných zoznamoch sankcionovaných strán k určitým produktom, technológiám a službám prostredníctvom webových lokalít spoločnosti Datacar alebo iných distribučných kanálov, ktoré sú pod kontrolou spoločnosti Datacar. Tieto opatrenia môžu zahŕňať

 • automatizované kontroly registračných údajov používateľov, ako je uvedené v tomto dokumente, a iných informácií, ktoré používateľ poskytne o svojej identite, voči príslušným zoznamom sankcionovaných strán,
 • pravidelné opakovanie takýchto kontrol po každej aktualizácii zoznamu sankcionovaných strán alebo po každej aktualizácii informácií používateľa,
 • blokovanie prístupu k službám a systémom spoločnosti Datacar v prípade potenciálnej zhody a
 • kontaktovanie používateľa na potvrdenie jeho identity v prípade potenciálnej zhody. Akékoľvek takéto použitie vašich Osobných údajov je založené na povolení spracúvať Osobné údaje v záujme konania v zhode so zákonnými povinnosťami (Článok 6(1) bod c GDPR) a oprávneným záujmom spoločnosti Datacar (Článok 6(1) bod f GDPR) alebo v súlade s ekvivalentnými článkami iných národných zákonov, ak sa uplatňuje táto možnosť.


Spracovanie na základe oprávneného záujmu spoločnosti Datacar.

Spoločnosť DATACAR môže používať vaše Osobné údaje na základe svojho oprávneného záujmu (Článok 6(1), bod f GDPR) alebo ekvivalentného článku iných národných zákonov, ak sa uplatňuje táto možnosť, takto:

 • Podvody a právne nároky. Spoločnosť Datacar v prípade nutnosti použije vaše Osobné údaje na účely prevencie alebo stíhania trestnej činnosti, ako sú podvody, a na účely uplatňovania právnych nárokov alebo obrany proti právnym nárokom.
 • Dotazníky a prieskumy. Spoločnosť Datacar vás môže požiadať o vyplnenie dotazníkov a prieskumov. Tieto dotazníky a prieskumy budú vo všeobecnosti navrhnuté tak, aby ste na ich otázky mohli odpovedať bez zadávania údajov použiteľných na vašu identifikáciu. Ak však do dotazníka alebo prieskumu predsa len zadáte takéto údaje, spoločnosť Datacar použije tieto Osobné údaje na zlepšovanie svojich produktov a služieb.
 • Plnenie zmlúv. Ak si od spoločnosti Datacar kúpite alebo plánujete kúpiť tovary alebo služby v mene podnikového zákazníka alebo ste iným spôsobom nominovanou kontaktnou osobou pre obchodný vzťah medzi podnikovým zákazníkom („Kontakt zákazníka“) a spoločnosťou Datacar, potom spoločnosť Datacar použije vaše Osobné údaje na tento účel. Aby sa predišlo pochybnostiam, toto zahŕňa kroky potrebné na vytvorenie relevantného obchodného vzťahu. V prípade, že existujúci Kontakt zákazníka informuje spoločnosť Datacar o tom, že ho nahradíte, spoločnosť Datacar vás bude od okamihu tohto oznámenia považovať za relevantný Kontakt zákazníka príslušného zákazníka, kým proti tomu nevznesiete námietku, ako je podrobnejšie uvedené nižšie.
 • Vytváranie anonymizovaných množín údajov. Spoločnosť Datacar bude anonymizovať Osobné údaje poskytnuté podľa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov na vytváranie anonymizovaných množín údajov, ktoré potom použije na zlepšovanie svojich produktov a služieb.
 • Prispôsobený obsah. Ak sa prihlásite na odber marketingovej komunikácie, ako sú napríklad bulletiny, brožúry alebo štúdie, od spoločnosti Datacar, spoločnosť Datacar bude zhromažďovať a ukladať detaily o spôsobe vašej interakcie s týmto obsahom, ktoré nám pomôžu pri vytváraní, vývoji, prevádzkovaní, poskytovaní a zlepšovaní našej komunikácie s vami. Tieto informácie sú agregované a slúžia spoločnosti Datacar ako pomôcka na poskytovanie užitočnejších informácií a na pochopenie, čo je pre vás najzaujímavejšie.
 • V záujme informovania o najnovších aktualizáciách a požiadania o spätnú väzbu. V rámci existujúceho obchodného vzťahu medzi vami a spoločnosťou Datacar vás spoločnosť Datacar môže informovať tak, ako to povoľujú miestne zákony, o svojich produktoch alebo službách (vrátane webinárov, seminárov alebo podujatí), ktoré sú podobné alebo súvisia s produktmi a službami, ktoré ste si už kúpili alebo používali od spoločnosti Datacar. Ak sa okrem toho zúčastníte na webinári, seminári alebo podujatí spoločnosti Datacar, stiahnete alebo pozriete si štúdie, bulletiny, videá, bezplatné skúšobné verzie softvéru, prípadne si kúpite produkty alebo služby od spoločnosti Datacar, spoločnosť Datacar sa s vami môže skontaktovať a požiadať vás o spätnú väzbu v súvislosti so zlepšením relevantného materiálu, produktu alebo služby.


Právo na namietanie.

Proti používaniu svojich Osobných údajov spoločnosťou Datacar tak, ako je uvedené v tejto časti, môžete kedykoľvek namietať aktualizáciou svojich preferencií. Spoločnosť Datacar v takom prípade starostlivo skontrolujte vašu námietku a prestane s ďalším používaním relevantných informácií, ak len spoločnosť Datacar nemá pádny oprávnený dôvod na pokračovanie v používaní informácií a tento dôvod neprevýši vašu námietku alebo ak spoločnosť Datacar potrebuje tieto informácie na zaistenie, uplatnenie alebo obranu svojich právnych nárokov.
Spracovanie podľa príslušných miestnych zákonov. Ak to príslušné miestne zákony spoločnosti Datacar dovoľujú, spoločnosť Datacar použije informácie o vás, ktorých časť tvoria vaše Osobné údaje, na nasledujúce obchodné účely:

 • organizovanie online fór alebo webinárov,
 • marketingové účely, ako je informovanie o najnovších produktoch a službách,
 • skontaktovanie sa s vami na ďalšie prediskutovanie vášho záujmu o služby a ponuky spoločnosti Datacar,
 • pomoc spoločnosti Datacar pri vytváraní, vývoji, prevádzkovaní, poskytovaní a zlepšovaní služieb, produktov, obsahu a inzercie a zlepšovaní, inovovaní alebo rozširovaní služieb alebo zariadení vlastnených, vyrobených alebo riadených spoločnosťou Datacar či vyrobených pre spoločnosť Datacar,
 • poskytovanie prispôsobenejších informácií pre vás,
 • ochrana pred stratou,
 • zabezpečenie účtov a sietí,
 • interné účely ako audit, analýza a výskum na zlepšovanie produktov alebo služieb spoločnosti Datacar,
 • overenie vašej identity a výber vhodných služieb,
 • zisťovanie incidentov zabezpečenia, ochrana proti škodlivým, nekalým, podvodným alebo nelegálnym aktivitám a stíhanie osôb zodpovedných za tieto aktivity,
 • ladenie na identifikáciu a opravu chýb zhoršujúcich existujúcu zamýšľanú funkčnosť,
 • uskutočňovanie interného výskumu na technologický vývoj a demonštráciu,
 • uskutočňovanie aktivít na overenie alebo údržbu kvality alebo bezpečnosti služieb alebo zariadení vlastnených, vyrobených alebo riadených spoločnosťou Datacar, prípadne vyrobených pre spoločnosť Datacar.

3. Spracovanie na základe súhlasu

V nasledujúcich prípadoch spoločnosť Datacar bude spracúvať vaše Osobné údaje, ak ste jej udelili predchádzajúci súhlas na konkrétne navrhované spracovanie vašich Osobných údajov (Článok 6(1) bod a GDPR) alebo podľa ekvivalentného článku iných národných zákonov, ak sa uplatňuje táto možnosť.


Novinky o produktoch a službách spoločnosti Datacar.

Na základe príslušného ustanovenia a vášho súhlasu spoločnosť Datacar môže použiť vaše meno, e-mailovú a poštovú adresu, telefónne číslo, funkciu a základné informácie o vašom zamestnávateľovi (názov, adresu a odvetvie), ako aj profil interakcií na základe predchádzajúcich interakcií so spoločnosťou Datacar (predchádzajúce nákupy, účasť na webinároch, seminároch alebo podujatiach, prípadne používanie (webových) služieb – ďalšie podrobnosti o tejto téme je možné nájsť vo Vyhlásení o súboroch cookie na relevantnej webovej stránke spoločnosti Datacar), aby ste mali prehľad o najnovších produktoch, aktualizáciách softvéru, inováciách softvéru, špeciálnych ponukách a ďalších informáciách o softvéri a službách spoločnosti Datacar (vrátane marketingových bulletinov), ako aj o podujatiach spoločnosti Datacar a aby sa na webových lokalitách spoločnosti Datacar zobrazoval relevantný obsah. V súvislosti s týmito marketingovými aktivitami môže spoločnosť Datacar poskytovať hašované ID používateľa sociálnym sieťam prevádzkovaným treťou stranou alebo iným webovým ponukám (ako je, LinkedIn, Facebook alebo Google), kde sa tieto informácie porovnávajú s údajmi sociálnych sietí alebo vlastnými databázami webových ponúk, aby sa vám zobrazovali relevantnejšie informácie.


Odvolanie súhlasu udeleného podľa tohto dokumentu.

Svoj súhlas udelený podľa tohto dokumentu môžete kedykoľvek odvolať zrušením odberu. Spoločnosť Datacar v prípade odvolania súhlasu nebude viac spracúvať Osobné údaje na základe tohto súhlasu, ak to len od nej nebude vyžadovať zákon. Ak si spoločnosť Datacar musí ponechať vaše Osobné údaje zo zákonných dôvodov, vaše Osobné údaje budú vylúčené z ďalšieho spracovania a spoločnosť Datacar si ich ponechá len na obdobie požadované zákonom. Takéto odvolanie súhlasu však nemá žiadny účinok na spracovanie osobných údajov spoločnosťou Datacar v minulosti pred odvolaním súhlasu. Ak okrem toho využitie ponuky spoločnosti Datacar vyžaduje váš predchádzajúci súhlas, spoločnosť Datacar už po vašom odvolaní nebude (viac) môcť poskytovať relevantnú službu, ponuku alebo podujatie.


4. Súbory cookie a podobné nástroje

Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie alebo podobných technológií a akékoľvek používanie týchto informácií sú ďalej opísané vo vyhlásení o súboroch cookie spoločnosti Datacar. Svoje preferencie v súvislosti so súbormi cookie môžete uplatňovať tak, ako je uvedené v tomto vyhlásení, ku ktorému získate prístup po kliknutí na prepojenie v pätičke domovskej stránky www.datacar.sk.

Cookies

a uchovávanie informácií na vašom počítači.

ČO SÚ COOKIES?

Ide o malé dátové súbory, ktoré sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok, ako je potrebné prihlasovanie. Vďaka cookies si môžu stránky taktiež zapamätať rôzne nastavenia, ako je jazyk, font a ďalšie možnosti, ktoré ste si pre zobrazenie stránok sami zvolili. To je dôvod, prečo sú cookies umiestňované na váš počítač.

 

Na čo využívame cookies na tomto webe?

 

Cookies možno rozdeliť podľa ich trvania a podľa toho, kto ich na počítač umiestňuje. Podľa ich trvania možno rozdeliť na dve kategórie:

 • Krátkodobé (session cookie) – zostávajú vo vašom prehliadači do zatvorenia prehliadača, potom sa vymažú.
 • Dlhodobé (persistent cookie) – zostávajú uložené v prehliadači dlhú dobu (záleží na nastavení prehliadača a nastavenia cookie) alebo kým ich ručne nevymažete.

 

Podľa toho, kto cookies vytvára a spracováva možno rozdeliť cookies na dve kategórie:

 • Cookie prvej strany (first party cookie) – vytvára ich priamo webová stránka alebo skripty na rovnakej doméne. Najčastejšie slúžia na zabezpečenie základnej funkčnosti webu.
 • Cookie tretích strán (third party cookie) – sú to najčastejšie cookies reklamných systémov, widgetov sociálnych sietí alebo vložených videí.

 

Na tomto webe používame tieto cookies:

 • Technické (prvej strany, krátkodobé) – sú nevyhnutné na zabezpečenie elementárnej funkcie stránok, tj. vloženie produktov do košíka, proces nákupu a zobrazenie verzie stránky vyžadujúcej javascript alebo bez neho.
 • Google Analytics (prvej strany, dlhodobé) – aby sme vám mohli stránky lepšie prispôsobiť, využívame na meranie anonymných dát o správaní užívateľov nástroj Google Analytics.
 • Facebook (tretej strany, krátkodobé aj dlhodobé) – umiestňuje ich Facebook tlačidlo na tomto webe.
 • AdWords (prvej strany, dlhodobé) – na marketingové účely a vyhodnotenie našich reklamných kampaní.

 

Cookies nikdy nepoužívame na to, aby sme vás osobne identifikovali, a nikdy do nich neumiestňujeme citlivé alebo osobné dáta.

 

AKO MOŇO UPRAVIŤ VYUŽÍVANIE COOKIES

Všetky cookies, ktoré už na vašom počítači sú, môžete vymazať. Väčšina prehliadačov tiež ponúka možnosť blokovania umiestňovania cookies na váš počítač, v takom prípade ale nebudete môcť využiť všetky online služby. Detailné informácie o nastavení ukladania súborov cookies vo vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho prehliadača. Pre najrozšírenejšie prehliadače to sú:

Chrome
Firefox
Opera
Android

 
VYUŽITIE GOOGLE ANALYTICS

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len “Google”). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Informácie o užívaní stránky spolu s obsahom súboru cookie bude spoločnosťou Google prenesený a uložený na serveroch v Spojených štátoch. Google bude užívať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytváranie správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používanie internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google.

Kvôli ochrane vášho súkromia sme upravili službu Google Analytics tak, aby nezaznamenávala IP adresu.

 

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:

 • prehľady zobrazenia v reklamnej sieti Google,
 • remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe zhliadnutých produktov),
 • rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických dát).

 

Viac informácií o spracovaní a využití dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google.


Ako zabrániť sledovaniu Google Analytics

Ak chcete zablokovať odosielanie anonymných štatistík pomocou nástroja Google Analytics, môžete k tomu využiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Tento plugin je potrebné stiahnuť a nainštalovať do vášho prehliadača.

kontaktný formulár

*tieto polia sú povinné