Preskočiť na obsah
 

 

NOVÁ FUNKCIONALITA

 • Prihlásenie do aplikácie / zostávajúci počet pokusov o prihlásenie – do aplikácie bola pridaná funkčnosť zobrazujúca počet zostávajúcich pokusov o prihlásenie v prípade, keď používateľ chybne zadá heslo. V rámci dialógu je zobrazená informácia o zostávajúcom počte pokusov. Nastavenie počtu pokusov je určené konfiguráciou aplikácie.
 • Obnovenie zabudnutého hesla – dialóg pre prihlásenie do aplikácie bol rozšírený o voľbu „Zabudnuté heslo“. Kliknutím na odkaz sa otvorí dialógové okno, kde užívateľ musí vyplniť položky „Užívateľ“ a „Email“. Následne je zaslaná na emailovú adresu používateľa správa na obnovenie hesla. V rámci dialógu sa kontroluje existencia používateľa a emailu v aplikácii.

 

Modul Online

 • Stav sťahovania – informácie v tabuľke a detaile objektov boli rozšírené o položku „Stav sťahovania“. Položka zobrazuje informácie o sťahovaní dát pre daný objekt.
 • Manuálny dotaz na polohu – v rámci tabuľky objektov došlo k pridaniu tlačidla pre manuálny dotaz na polohu objektu. Po odoslaní dotazu je zobrazená indikácia v stĺpčeku „Vek“ až do momentu obdržania polohy.
 • Zobrazenie kmeňového vodiča – ak má objekt nastaveného kmeňového vodiča a zároveň nie je na objekte žiadny vodič prihlásený, potom je v tabuľke objektov (v stĺpci „Vodič“) a na detaile (v položke „Vodič“) zobrazený text modrou farbou.
 •  

Modul Offline

 • Zobrazenie hodnôt analógových vstupov v grafe– vznik nového grafu pre zobrazenie hodnôt analógových vstupov poskytovaných objektami. V grafe môžu byť zobrazené teploty z čidiel a tiež hladiny vody. Pokiaľ má daný objekt nastavené zobrazenie hodnôt v rámci správy systému, potom dochádza k ich zobrazeniu aj v grafe v Offline.

 

Modul Správa Systému

 • Správa užívateľov / Užívatelia / Inicializačný email – formulár pre založenie nového používateľa bol rozšírený o checkbox „Inicializačný email“. Pri zaškrtnutí sa deaktivuje pole „Heslo“ a „Potvrdenie hesla“ a zároveň je povinné pole „E-mail“. Na danú emailovú adresu je následne systémom odoslaný email pre aktivovanie užívateľa. V rámci aktivácie si užívateľ zadá heslo pre prístup do aplikácie.
 • Správa užívateľov / Užívatelia / Validácia hesla – pri zakladaní alebo editácii používateľa je nutné splniť nakonfigurované podmienky pre heslo. Ak nie sú podmienky splnené, potom dochádza k zobrazeniu upozorňujúcej hlášky. Pri nabehnutí na ikonu sa užívateľovi zobrazia požadované podmienky pre zadanie hesla. Podmienky na heslo sa týkajú všetkých formulárov pre zadanie, obnovenie alebo zmenu hesla.
 • Správa užívateľov / Užívatelia / Vynútenie zmeny hesla – v nástrojovej lište došlo k pridaniu tlačidla pre vynútenie zmeny hesla. Po jeho stlačení dôjde k zobrazeniu dialógu pre potvrdenie voľby. Pokiaľ dôjde k potvrdeniu, tak je na email užívateľa odoslaný email pre zadanie nového hesla pre prístup do aplikácie.

 

Modul Incidenty

 • Vjazdy a výjazdy z oblastí – vznik nového typu incidentu, ktorý upozorňuje na vjazdy a výjazdy objektov z užívateľských oblastí podľa konfigurácie incidentu. Vytvorenie incidentu je viazané na vygenerovanie jázd pre daný objekt (nedochádza k vytvoreniu incidentu online v daný moment).
 • Správa incidentov / detail a doplnkové panely – definícia incidentov bola rozšírená o detail, ktorý zobrazuje informácie o nastavení danej definície. Ďalej došlo k pridaniu doplnkových panelov „Objekty“ a „Užívateľské oblasti“. Zobrazovanie doplnkových panelov závisí od typu incidentu.
 

ZLEPŠENÁ FUNKCIONALITA

Modul Kniha jázd

 • Uzamknutie jázd / kontrola zadanej hladiny– ak je vykonávané uzamknutie jázd, tak dochádza ku kontrole, či bol zadaný stav hladiny za uzamknutou jazdou. Pokiaľ nie je hladina zadaná dôjde k zobrazeniu formulára pre jej zadanie.

 

Modul Reporty

 • Úprava reportu Teploty z teplotných čidiel (ID 109) – úprava štruktúry reportu a premenovanie stĺpcov.

 

Modul Správa Systému

 • Kopírovanie práv pre roly a používateľov – pre roly a používateľov došlo v rámci nástrojovej lišty k úprave tlačidla pre kopírovanie práv . Tlačidlo ponúka dve voľby a to kopírovanie práv z používateľskej role a z užívateľa.

 

Modul Incidenty

 • Správa incidentov / detail a doplnkové panely – definícia incidentov bola rozšírená o detail, ktorý zobrazuje informácie o nastavení danej definície. Ďalej došlo k pridaniu doplnkových panelov „Objekty“ a „Užívateľské oblasti“. Zobrazovanie doplnkových panelov závisí od typu incidentu.
 • Správa incidentov / Nastavenia incidentov – premenovanie časti „Definícia incidentov“ na „Nastavenie incidentov“.
 • Nastavenie incidentov / založenie / editácia / mazanie – v rámci definícií incidentov došlo k úprave o pridanie možností práce s incidentmi. Aktuálne je možné vykonávať zakladanie definícií incidentov, editácia už existujúcich definícií incidentov a mazanie definícií.
Rozvoj systemu

Release 2.16

Ergonómia systému prispôsobená používateľským potrebám, možnosť zobrazenia panoramatických snímok v mapách, vizuálne zobrazenie uzamknutých období v kalendári a mnoho iného prináša najnovší release 2.16.

Čítať viac »
system updates, release

Release 2.15

Zlepšený číselník obdobia, optimaliované pravidlá generovania reportov, zjednodušená správa systému a mnoho iného prináša najnovší release 2.15.

Čítať viac »
Analýza dát

Release 2.14

Zlepšený číselník obdobia, optimaliované pravidlá generovania reportov, zjednodušená správa systému a mnoho iného prináša najnovší release 2.14.1 a 2.14.2.

Čítať viac »

kontaktný formulár