Skip to content
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Fleetware – Release 217

 

 

NOVÁ FUNKCIONALITA

Všeobecné

 • Viacnásobné filtre – pridanie všeobecnej funkcie viacnásobného filtra za využitia štítkov do fulltextových filtrov nad tabuľkami. Medzi štítkami platí podmienka ALEBO. Funkcia je dostupná pri zapnutom tlačidle „Aktivácia viacnásobného filtra“.
 • Zobrazovanie kapacity batérie elektromobilov – v detaile objektu v položke množstva paliva dochádza k zobrazovaniu stavu paliva v percentách v zátvorke za stavom paliva v mernej jednotke. Zároveň došlo k zapracovaniu tejto funkčnosti aj pre ostatné druhy palív.

 

Modul Kniha jázd

 • Zafarbenie jázd – pomocou konfigurácie aplikácie je možné nastaviť pre každý účel jazdy vlastnú farbu textu a pozadia bunky. Toto zafarbenie bude platiť pre riadky jázd v module Kniha jázd. Červené sfarbenie textov (víkendy, nadmernej spotreby) zostáva nadradené, tzn. je vždy uplatňované bez ohľadu na konfiguráciu farby textov.
 • Hromadné zrušenie uzávierky – oprávnenému používateľovi je umožnené zrušiť uzávierku dát. Voľba je dostupná cez tlačidlo “Zrušiť uzávierku” v nástrojovej lište. Pokiaľ používateľ nemá potrebné oprávnenia, príslušné tlačidlo nie je zobrazené. Funkčnosť je dostupná v záložke „Správa schvaľovania jázd“.

  

Modul Analýza polohy objektov

 • Zobrazovanie kapacity batérie elektromobilov – v detaile objektu v položke množstva paliva dochádza k zobrazovaniu stavu paliva v percentách v zátvorke za stavom paliva v mernej jednotke. Zároveň došlo k zapracovaniu tejto funkčnosti aj pre ostatné druhy palív.

 

Modul Offline

 • Zobrazovanie kapacity batérie elektromobilov – v detaile objektu v položke množstva paliva dochádza k zobrazovaniu stavu paliva v percentách v zátvorke za stavom paliva v mernej jednotke. Zároveň došlo k zapracovaniu tejto funkčnosti aj pre ostatné druhy palív. Stav paliva je zobrazovaný aj v grafe v podobe krivky.

 

Modul PHM

 • Zobrazovanie kapacity batérie elektromobilov – v grafe je novo zobrazovaná položka stavu paliva v percentách. Táto položka bola pridaná pre všetky druhy palív.

 

Modul Reporty

 • Report výpadkov spojenia ICWI s CWI (ID = 223) – vznik nového reportu

Modul správa systému

 • Tachografy/Profily sťahovania – vznik novej časti na sťahovanie tachografov a kariet vodiča. Vozidlo alebo vodič musí mať priradený profil sťahovania, aby bolo pre neho možné sťahovať dáta.

 

Modul Tachografy

 • Modul Tachografy – vznik nového modulu pre prácu s tachografmi. Modul obsahuje záložky „Požiadavky na stiahnutie“, „Prehľad vozidiel“, „Prehľad vodičov“ a „Súbory“. Zobrazenie záložiek a možnosť práce s nimi je závislá od nastavení oprávnenia.

 

Modul Incidenty

 • Rozdiel detekcie prírastku oproti nákupu PHM – vznik nového typu incidentu pre upozorňovanie na rozdiely pri spárovaných detekciách a nákupoch. Vyhodnocovanie incidentu ohľadom rozdielu medzi nákupom a detekciou bude prebiehať vo chvíli, keď dôjde k prepojeniu nákupu a detekcie (automatickému či manuálnemu), pričom dochádza k vytvoreniu výsledného nákupu, kde je vypočítaný rozdiel. Vygenerovanie incidentu je viazané na jeho definíciu.
 

ZLEPŠENÁ FUNKCIONALITA

Všeobecné

 • Teltonika/vypršanie vodiča po ukončení jazdy – na základe konfigurácie aplikácie je možné nastaviť časové oneskorenie pre odhlásenie vodiča po ukončení jazdy. Pokiaľ nedôjde k vypršaniu časového limitu, potom je daný vodič použitý na novej jazde.
 • NB a CWI zariadenia/odosielanie stavu batérie a teploty – úpravy pre zasielanie informácií o stave batérie a teploty pre zariadenia NB a CWI.

 

Modul Online

 • Zobrazenie vodiča pri podriadenom objekte – pri podriadených objektoch (kontajnery, prívesy, slave) dochádza ku kopírovaniu prihláseného vodiča z ťahačov pri všetkých preberaných pozíciách (jedinou výnimkou je dopresnenie polohy). Po odpojení podriadeného objektu od ťahača, zostane na podriadenom objekte zobrazený vodič z posledného ťahača až do pripojenia nového ťahača (prevezme sa nový vodič z daného ťahača). V prípade, že vodič na novom ťahači nebude prihlásený, dôjde k jeho vymazaniu aj z podriadeného objektu (vodič pri podriadenom objekte už nebude zobrazený).

 

Modul Kniha jázd

 • Úpravy pri zadávaní korekcií tachometrov – došlo k úprave pri zadaní, editácii a mazaní stavu tachometrov:
  • Nie je možné zadať nižší stav tachometra, než bol predchádzajúci. Pokiaľ príde nižší stav z vozidla, nie je akceptovaný a hodnota je zobrazená vyšednuté.
  • Pri zadaní rovnakého stavu tachometra, ako bol predchádzajúci, prebieha kontrola na prejdenú vzdialenosť (1000 m)
  • Pri zadaní vyššieho stavu tachometra, než je povolená odchýlka, vyskočí varovná hláška
  • Pribudlo tlačidlo „Výmena tachometra“
  • Došlo k úprave grafiky ikony v tabuľke knihy jázd pre automaticky alebo manuálne zadaný stav tachometra
 • Úpravy zobrazenia stĺpcov – úprava stĺpca „Druh výkonu“ a pridanie nového stĺpca „Názov druhu výkonu“. V stĺpci „Druh výkonu“ došlo k nahradeniu textovej hodnoty „Jazda“ ikonou. V novo vzniknutom stĺpci “Názov druhu výkonu”, je textovo zobrazený druh daného výkonu. Pri skrytí stĺpca „Názov druhu výkonu“ bude taktiež skrytý názov aj pri Nákupoch PHM, Nákupy Ostatné, Detekcia, Úbytok a Zadanie stavu hladiny (po novom iba Hladina).
 • Úpravy správy schvaľovania jázd – pridanie nového vyhodnotenia uzávierok voči dátumu a možnosti hromadne uzavrieť niekoľko objektov naraz. Zároveň bola pridaná funkcia pre zobrazenie uzavretia. Pri uzavretí sa v hornej časti menu zobrazuje priebeh uzatvárania.
 • Úpravy zobrazenia udalostí – bola vykonaná grafická úprava zobrazenia udalostí v rámci knihy jázd. Zároveň došlo k doplneniu informácie o zdroji tankovania.
 •  Absolútne prejdená vzdialenosť pri výpadku CAN – ak bude mať vozidlo nastavený parameter tachometer podľa CAN a vzdialenosť jázd nebude z CAN dostupná, potom pri týchto jazdách bude v stĺpci „Príznaky“ zobrazená ikona, ktorá bude informovať o tom, že informácia z CAN chýba a po nabehnutí na ikonu sa bude v popisku zobrazovať text „CAN nedostupný, vzdialenosť podľa GPS“. V týchto prípadoch je vzdialenosť dopočítaná od začiatočníckej pozície do koncovej podľa GPS. Funkčnosť je dostupná iba pre zariadenia typu CarPosition.

Modul Offline

 • Zobrazenie vodiča pri podriadenom objekte – pri podriadených objektoch (kontajnery, prívesy, slave) dochádza ku kopírovaniu prihláseného vodiča z ťahačov pri všetkých preberaných pozíciách (jedinou výnimkou je dopresnenie polohy). Po odpojení podriadeného objektu od ťahača, zostane na podriadenom objekte zobrazený vodič z posledného ťahača až do pripojenia nového ťahača (prevezme sa nový vodič z daného ťahača). V prípade, že vodič na novom ťahači nebude prihlásený, dôjde k jeho vymazaniu aj z podriadeného objektu (vodič pri podriadenom objekte už nebude zobrazený).


Modul Reporty

 • Úprava číselníkov objektov – pridanie číselníkov objektov pre ďalšie vybrané objekty
 • Pridanie tlačidla „Všetko“ – pridanie možnosti zatrhnúť voľbu „Všetko“ pre výber objektov či skupín objektov pri reportoch ID 38, 40, 65, 89, 92, 93, 96, 97, 98
 • Kontrola na práva – pri spúšťaní, či opätovnom spustení dochádza na pozadí ku kontrole na práva používateľa. Pokiaľ používateľ nemá na hodnotu právo, tak dôjde k vymazaniu danej hodnoty a používateľ musí navoliť položku znova. Používateľ, ktorý nemá právo na výsledky reportov, vo výsledkoch daný report neuvidí. Zároveň došlo k zrušeniu automatického odosielania e-mailu, pokiaľ nemá daný používateľ práva.
 • Úpravy reportu Poloha objektov v čase (ID 11) – rozšírenie informácií reportu o dátum polohy, čas polohy, evidenčné číslo objektu, vek polohy, stav motora a úprava číselníka objektov.

 

Modul správa systému

 • Nákladové strediská/úpravy – došlo k pridaniu časovej platnosti pre nákladové strediská pomocou polí „platnosť od“ a „platnosť do“. Zároveň dochádza k prepočtu platností pri zadaní dátumu. K prepočtu dochádza pri zmene platnosti priradenia, založení nového priradenia, zmazaní priradenia a zmene platnosti. Nie je možné vykonávať mazanie nákladových stredísk pokiaľ sú použité na jazdách alebo priradené na objektoch či zamestnancoch. Taktiež dochádza k zobrazovaniu nákladových stredísk v knihe jázd iba ak sú platné v čase jazdy. V priečinku je od teraz zapnutý filter pre zobrazovanie iba platných nákladových stredísk.
 • Prvky SPP a Zákazky– pridanie polí časovej platnosti a organizačnej zložky do formulára pre založenie a editáciu. V priečinku je od teraz zapnutý filter pre platné záznamy.
 • Objekty / Kategórie PHM – do systémového číselníka kategórie PHM bola pridaná položka „Elektrina“.
 • PHM agenda / Druhy PHM – do používateľského číselníka druhy PHM bola pridaná položka „Elektrina“.
Mapathon-titul

Dobročinná akcia Mapathon

Dobročinná akcia Mapathon dňa 13. júna 2024, organizovaná Lékaři bez hranic, mala za cieľ zlepšiť mapovanie nezmapovaných oblastí sveta. Zapojilo sa 30 dobrovoľníkov, ktorí zmapovali 1 817 budov. Akcia sa konala v Prahe, Pardubiciach a Kriváni. Prečítajte si podrobnejšie informácie na našej webovej stránke.

Čítať viac »
Rozvoj systemu

Release 2.16

Ergonómia systému prispôsobená používateľským potrebám, možnosť zobrazenia panoramatických snímok v mapách, vizuálne zobrazenie uzamknutých období v kalendári a mnoho iného prináša najnovší release 2.16.

Čítať viac »
system updates, release

Release 2.15

Zlepšený číselník obdobia, optimaliované pravidlá generovania reportov, zjednodušená správa systému a mnoho iného prináša najnovší release 2.15.

Čítať viac »

kontaktný formulár

*tieto polia sú povinné