Skip to content
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Fleetware – Release 2.16

 

 

NOVÁ FUNKCIONALITA

Všeobecné

 • Street View na mape – mapy v aplikácii boli rozšírené o možnosť zobrazenia panoramatických snímok Street View (Google.com). Táto možnosť je používateľovi k dispozícii prostredníctvom pravého tlačidla myši. V predvolenom stave je táto funkcia zapnutá, avšak jej správanie je možné meniť pomocou konfigurácie aplikácie.
 • Ergonómia/nové rozloženie zobrazovaných záložiek – nová logika radenia a zobrazovania, umožňuje nastavenie podľa potrieb. Panely sa zobrazujú podľa veľkosti okna.

 

Modul Online

 • Viditeľné objekty na mape – rozšírenie panelu mapa/správy o novú záložku „Viditeľné objekty“, ktorá zobrazuje zoznam objektov na viditeľnej časti mapy.

 

Modul Správa systému

 • Číselníky/Prvky ŠPP – vznik nového číselníka. Číselník je potom možné nastaviť na výber v rámci užívateľských vstupov. Zobrazenie a správa je viazaná na práva „Prvky ŠPP – zobraziť“ a „Prvky ŠPP – modifikovať“.
 • Číselníky/Zákazky– vznik nového číselníka. Číselník je potom možné nastaviť na výber v rámci užívateľských vstupov. Zobrazenie a správa je viazaná na práva „Zákazky – zobraziť“ a „Zákazky – modifikovať“.
 • Log zmien– vznik novej časti správy systému do ktorej sa logujú založenie, editácia a zmeny pre nadstavby, typy nadstavieb a objekty. Zobrazenie je viazané na právo „Log zmien“.

 

Modul Incidenty

 • Aktivácia udalosti – vznik novej definície incidentu, ktorá upozorňuje na vznik určitej udalosti. V rámci definície incidentu je možné nastaviť objekty a udalosti, pre ktoré má dochádzať k vytváraniu incidentu.
 

ZLEPŠENÁ FUNKCIONALITA

Všeobecné

 • Práva na jazdy – došlo k úprave niekoľkých práv súvisiacich s jazdami viď. tabuľka nižšie

Pôvodné právo

Nové právo

Popis nového práva

Zákaz zobrazenia trasy súkromných jázd.

Toto právo bolo vo verzii 2.16.1 zrušené.

Nezobrazovať jazdy ostatných vodičov.

Zobraziť v KJ jazdy ostatných vodičov.

V KJ povoľuje zobraziť také jazdy, ktoré vykonali ostatní vodiči. Týka sa celých jázd, nie len lokalít. Vzťahuje sa iba na KJ.

Zákaz zobrazenia jázd bez plného práva.

Zobraziť lokality jázd bez plného práva.

Povoľuje zobrazenie lokalít jázd v prípade, kedy používateľ nemá plné právo na vodiča ani na vozidlo. Pre lokality súkromných jázd musia byť splnené ďalšie podmienky.

Jazdy – zákaz zmeny účelu zo súkromného na služobné

Jazdy – úprava účelu bez zmeny typu služobná/súkromná

Umožňuje upraviť účel jazdy v rámci rovnakého typu (služobná resp. súkromná jazda)

Jazdy – zákaz zmeny účelu zo služobnej na súkromný

Jazdy – úprava účelu bez zmeny typu služobná/súkromná

Umožňuje upraviť účel jazdy v rámci rovnakého typu (služobná resp. súkromná jazda)

Zobraziť lokality súkromných jázd ostatných vodičov.

Povoľuje zobrazenie lokalít súkromných jázd a ďalších citlivých dát ostatných vodičov. Vzhľadom na ochranu osobných dát, právo nie je určené pre bežnú prácu v systéme.

Upraviť jazdu s plným právom na vodiča.

Umožňuje úpravu jazdy s plným právom na vodiča jazdy, na objekt stačí obmedzené právo.

 

 • Hromadná editácia – rozšírenie možností hromadnej editácie na ďalšie miesta v aplikácii.

 


Modul Online

 • Zobrazenie stavu motora – úprava zobrazenia stavu motora pre prípady výpadku komunikácie. Pokiaľ nie je informácia z vozidla aktualizovaná za viac ako 1 hodinu, dôjde k zobrazeniu novej ikony (v zozname objektov a detail) a na detaile objektu je ikona doplnená textom „Výpadok komunikácie GPRS“.

 

Modul KJ

 • Zobrazenie nadstavieb – úprava zobrazenia nadstavieb v tabuľke knihy jázd. Aktívna nadstavba je teraz zobrazená vo farebnom obdĺžniku, ktorý má farbu nadstavby a ako názov je zobrazený Kód (max 3 znaky). Pri nadídení myšou na nadstavbu je v nápovede zobrazený „Názov nadstavby“ a „Čas využitia“. Ak je aktívnych viac nadstavieb v jazde, zobrazujú sa všetky.
 • Užívateľské vstupy/povolenie na objekt – v knihe jázd sa zobrazujú pri editácii jazdy editačné polia užívateľských vstupov, stĺpce užívateľských vstupov v tabuľke, sekcie v paneli „Prehľad“ a „Súhrn za jazdy“. Definícia nastavenia sa vykonáva v správe systému. Pokiaľ je pri objekte zobrazenie zakázané, pole pre používateľské vstupy v editácii jázd sa vôbec nezobrazuje. To isté platí pre stĺpce v zozname jázd, pre sekciu v paneli „Prehľad“ a pre sekciu „Súhrn za jazdy“.
 • Označenie uzavretia obdobia v kalendári KJ – výber obdobia po mesiacoch a dynamické obdobie boli doplnené farebnými ikonami informujúcimi o uzavretí alebo čiastočnom uzavretí obdobia (čierna ikona zámku – uzavreté obdobie, oranžová ikona zámku – čiastočne uzavreté obdobie).
 • Užívateľský vstup typu čas/mena – užívateľské vstupy č. 7, 8 a 9 (typu čas a mena) sa zobrazujú v tabuľke knihy jázd, v paneli „Prehľad“ (Parametre jázd) a v paneli „Súhrn za jazdy“. V správe systému „Objekt/Skupiny objektov“ je možné zadefinovať, ktoré parametre budú pri objekte editovateľné.

 

Modul Offline

 • Ikony pripojených objektov v grafe – pridanie popisu akcie do grafu a farebné odlíšenie naloženia/vyloženia (zelená/červená ikona) objektu.
 • Výber jázd z grafu – pri výbere jazdy v grafe dochádza v zozname jázd k jej označeniu.

 

Modul Reporty

 • Fixný nájom (ID 16)– novo sa zobrazujú užívateľské vstupy typu čas a mena.

 

Modul správa systému

 • Užívateľský vstup typu čas/mena– v správe systému v časti „Číselníky/Užívateľské vstupy“ vznikli tri nové užívateľské vstupy č. 7, 8 a 9 typu čas a mena. Ďalej v hlavnej tabuľke pribudli tri nové stĺpce „Dátový typ“, „Jednotka“, „Maximálna hodnota“ a voľba „Editovať v knihe jázd“ je odstránená z nastavenia užívateľských vstupov. Teraz sa nastavuje v časti „Objekt/Skupiny objektov/Nastavenie“.
 • Správa objektov/Nadstavby – pridanie kategórie – do bočného panelu „Ďalšie nastavenia“ došlo v rámci formulára k pridaniu poľa „Kategória“, ktoré je plnené zo systémového číselníka.
 • Správa objektov/Nadstavby – nádrž nadstavby – do bočného panelu „Ďalšie nastavenia“ došlo v rámci formulára k pridaniu poľa „Nádrž nadstavby“, ktoré je plnené zo systémového číselníka.
 • Správa objektov/Typy nadstavieb – pridanie kategórie– vo formulári pre založenie/editáciu došlo k pridaniu poľa „Kategória“, číselník je plnený zo systémových hodnôt. V priečinku došlo k pridaniu stĺpca „Kategória“.
 • Zaradenie a vyradenie vozidla – v dialógu pre zakladanie a editáciu objektu pribudli dve nové polia „Dátum zaradenia“ a „Dátum vyradenia“. Tieto hodnoty sa potom zobrazujú v dvoch stĺpcoch v tabuľke objektov a v tabuľke pre voľbu objektov.
 • Kopírovanie parametrov objektov – záložka „Parametre“ pri objektoch bola rozšírená o tlačidlo „Skopírovať nastavenia“. Kopírovanie je možné vykonávať na iné objekty jednotlivo alebo hromadne.
 • Ručná synchronizácia s AD/úpravy notifikácií – pri spustení synchronizácie dôjde k zobrazeniu hlášky pre potvrdenie spustenia, kde je zobrazená informácia o poslednom spustení. V priebehu synchronizácie dochádza k zobrazovaniu hlášky na prebiehajúcu synchronizáciu a zároveň je tlačidlo pre spustenie nedostupné. Po dokončení dôjde k zobrazeniu notifikácie a tlačidlo pre spustenie je opäť dostupné.
system updates, release

Release 217

Možnosť zobrazenia vodiča pri podriadenom objekte, aktualizované schvaľovanie jázd a mnoho iného prináša najnovší release 2.17.

Čítať viac »
system updates, release

Release 2.15

Zlepšený číselník obdobia, optimaliované pravidlá generovania reportov, zjednodušená správa systému a mnoho iného prináša najnovší release 2.15.

Čítať viac »
Analýza dát

Release 2.14

Zlepšený číselník obdobia, optimaliované pravidlá generovania reportov, zjednodušená správa systému a mnoho iného prináša najnovší release 2.14.1 a 2.14.2.

Čítať viac »

kontaktný formulár

*tieto polia sú povinné